Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 kwietnia 2019 12:35 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Do zadań Zespołu ds. Zamówień Publicznych należy:

1)opracowywanie i aktualizowanie regulaminów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;

2)prowadzenie rejestru postępowań o zamówienie publiczne o równowartości i powyżej progu przetargowego określonego obowiązującymi przepisami;

3)wstępna weryfikacja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzonych przez referaty, biura i pracowników na samodzielnych stanowiskach w zakresie zgodności zapisów z obowiązującymi przepisami;

4)współpraca z referatami, biurami zespołami i pracownikami na samodzielnych stanowiskach w zakresie zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, trybu postępowania, propozycji warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert i przedkładania Burmistrzowi do zatwierdzenia;

5)przedkładanie Burmistrzowi do zatwierdzenia propozycji składu komisji przetargowej dla danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

6)prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych i zgodnie z regulaminem, o którym mowa w pkt. 1.

7)przekazywanie do publikacji, zgodnie z wymogami ustawy wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych zamówieniach;

8)współpraca z Zespołem ds. Informatyki w zakresie prowadzonej strony internetowej związanej z zamówieniami publicznymi;

9)sporządzanie i przekazywanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach Urzędu do Prezesa UZP;

10)współudział w organizowaniu szkoleń pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy z zakresu zamówień publicznych.


Pracownicy:
1. Halina Bąk - Kierownik zespołu ds. Zamówień Publicznych
2. Sabina Sas - Inspektor
3. Iwona Terlecka - Inspektor

Numer telefonu: 22-738-25-77

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie