Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 kwietnia 2019 12:26 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zespół ds. Informatyki

Zespół ds. Informatyki

Do zadań Zespołu ds. Informatyki należy:

1)prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i obsługa strony internetowej Urzędu – bieżące informowanie opinii publicznej o zamierzeniach, planach i działaniach Gminy;

2)współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu na rzecz stałej aktualizacji strony internetowej Urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej;

3)współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w kreowaniu nowoczesnego wizerunku Gminy w elektronicznych środkach komunikacji społecznej;

4)zbieranie informacji, analizowanie potrzeb oraz zapewnienie utrzymania i rozwoju technologii informatycznych, oprogramowania i baz danych w Urzędzie;

5)analiza potrzeb i przedstawianie propozycji zakupu programów i sprzętu komputerowego;

6)współpraca z Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie ochrony systemów informatycznychi sieci teleinformatycznych Urzędu;

7)inicjowanie i wdrażanie nowych zastosowań informatyki w pracy Urzędu;

8)aktualizacja i rozbudowa programów informatycznych dla potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu;

9)dbałość o rozwój i funkcjonowanie poczty elektronicznej Gminy;

10)współpraca z pełnomocnikiem ochrony w zakresie realizacji ustawy o ochronie danych osobowych;

11)świadczenie pomocy pracownikom Urzędu w zakresie doboru, zakupów, instruktażu i użytkowania sprzętu informatycznego oraz oprogramowania;

12)prowadzenie ewidencji stanowisk komputerowych, ich wyposażenia oraz utrzymywanie w sprawności sprzętu informatycznego w Urzędzie;

13)współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w realizacji zadań wynikających z innych ustaw;

14)prowadzenie kontroli właściwego wykorzystania i użytkowania sprzętu;

15)wykonywanie wszelkich prac związanych z projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych, a w szczególności nadzór nad sprawnym działaniem wdrożonych systemów oraz osobami odpowiedzialnymi za techniczną stronę Projektu;

16)wdrożenie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów;

17)kierownik zespołu ds. informatyki pełni funkcję administratora systemu teleinformatycznego;

18)przeprowadzanie postępowań wyłączonych z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielanie zamówień publicznych z zakresu działania zespołu oraz przygotowywanie projektów lub istotnych warunków umów;

19)prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych.


Pracownicy:

1. Patryk Michalak - Kierownik zespołu
2. Michał Larkowski - Inspektor ds. Informatyki
3. Mateusz Makowski - Informatyk

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie