Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 października 2019 08:43 | wersja 31 | Ten dokument ma 133 załączniki 133

Uchwały 2019

Uchwały 2019 Rady Miejskiej VIII kadencji

8.05.2019

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, której dotyczy uchwała

Uwagi

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

25

IV.25.2019

24.01.2019

1 reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr III.15.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018-2023”;

26

IV.26.2019

24.01.2019

nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Koszajec-Wieś;

Dz.Urz. 27.03.2019 poz.4042
27 IV.27.2019 24.01.2019 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12 i 477/13;
Dz.Urz. 25.03.2019r poz.3885
28 IV.28.2019 24.01.2019 reasumpcji Uchwały Nr III.17.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczącej wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023;
29 IV.29.2019 24.01.2019 wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów; Dz.Urz. 27.03.2019 poz.4043
30 IV.30.2019 24.01.2019 dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług wskazanych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów określonej przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie;
31 IV.31.2019 24.01.2019 dopłat dla wybranej grupy odbiorców usług wskazanych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów- Osiedle „Słoneczne” w Kaniach określonej przez Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Budowlane „DOMEX-BIS” Sp. z o.o.;
32 IV.32.2019 24.01.2019 zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025;
33 IV.33.2019 24.01.2019 zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.; Dz.Urz. 27.03.2019 poz.4044
34 IV.34.2019 24.01.2019 udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na zaprojektowaniu i budowie przepustu wraz z fragmentem ścieżki rowerowej łączącego nowo wybudowaną ścieżkę rowerową z drogą powiatową nr 4108W na działce nr 195/2 obręb 0009 Kotowice;
35 IV.35.2019 24.01.2019 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dot. budowy drogi o dł. 700 mb łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i nr 718 na granicy Domaniewa i Miasta Pruszkowa wraz ze skrzyżowaniami;
36 IV.36.2019 24.01.2019 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez jezdnię drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Pszczelińskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wspólną i ul. Peronową;
37 IV.37.2019 24.01.2019 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie;
38 IV.38.2019 24.01.2019 przyjęcia planu pracy na I półrocze 2019 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie.
39 IV.39.2019 24.01.2019 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie.
40 IV.40.2019 24.01.2019 przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie na 2019 rok.w Brwinowie na 2019 rok.
41 IV.41.2019 24.01.2019

przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Brwinowie na 2019 rok.

42 V.42.2019
12.02.2019 przyjęcia w Gminie Brwinów na lata 2019-2020 programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci urodzonych w latach 2011-2013
43
V.43.2019 12.02.2019 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu o pow. 1 m2 stanowiącego część działki ewidencyjnej numer 10 z obrębu 0015 Miasto Brwinów, położonej w Brwinowie przy ulicy Pszczelińskiej 3.
44 V.44.2019 12.02.2019 zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Brwinów
45 V.45.2019 12.02.2019 skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Nr WNP-I.4131.222.2018.AJS stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 uchwały III.24.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów
46 V.46.2019 12.02.2019 zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025

Załącznik nr 1 do uchwały V.46.2019
Załącznik nr 2 do uchwały V.46.2019
47 V.47.2019 12.02.2019 zmian w uchwale budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
Załącznik nr 1 do uchwały V.47.2019
Załącznik nr 2 do uchwały V.47.2019
Załącznik nr 3 do uchwały V.47.2019
Załącznik nr 4 do uchwały V.47.2019
48 V.48.2019 12.02.2019 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie ma 2019 rok
49. VI.49.2019 14.03.2019 zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów
50. VI.50.2019 14.03.2019 zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów
51. VI.51.2019 14.03.2019 zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025
załącznik nr 1 do uchwały VI.51.2019
załącznik nr 2 do uchwały VI.51.2019
52. VI.52.2019 14.03.2019 zmian w uchwale budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018r.
załącznik nr 1 do uchwały VI.52.2019
załącznik nr 2 do uchwały VI.52.2019
załącznik nr 3 do uchwały VI.52.2019
załącznik nr 4 do uchwały VI.52.2019
załącznik nr 5 do uchwały VI.52.2019
53. VI.53.2019 14.03.2019 wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania
54. VI.54.2019 14.03.2019 zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa
55. VI.55.2019 14.03.2019 udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie zaprojektowania i budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Natalińskiej (DW 720) z ul. Karolińską w Otrębusach
56. VI.56.2019 14.03.2019 udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi
57. VI.57.2019 14.03.2019 przejęcia od powiatu pruszkowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brwinów
58. VI.58.2019 14.03.2019 reasumpcji uchwały Nr V.42.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia w gminie Brwinów na lata 2019-2020 programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci urodzonych w latach 2011-2013
59. VI.59.2019 14.03.2019 zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie
60. VI.60.2019 14.03.2019 przyjęcia planu pracy Komisji Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie na 2019 rok.
załącznik nr 1 do uchwały VI.60.2019
61 VII.61.2019 8.05.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025
62 VII.62.2019 8.05.2019 załącznik nr 1 i 2 do uchwały VII.61.2019
63 VII.63.2019 8.05.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pruszkowskiemu z przeznaczeniem na odszkodowania
64 VII.64.2019 8.05.2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
65 VII.65.2019 8.05.2019 zmieniająca Uchwałę nr III.16.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
66 VII.66.2019 8.05.2019 zmieniająca Uchwałę nr III.17.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia w Gminie Brwinów wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
67 VII.67.2019 8.05.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
68 VII.68.2019 8.05.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
69 VII.69.2019 8.05.2019 zmieniająca uchwałę nr IV.39.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie.
70 VII.70.2019 8.05.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie projektowania ścieżek rowerowych na terenie Gminy Brwinów – Etap II
71 VII.71.2019 8.05.2019 w sprawie przejęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi powiatowej
72 VII.72.2019 8.05.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2019
73 VII.73.2019 8.05.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu
74 VII.74.2019 8.05.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa

Stanowisko w sprawie utworzenia na terenie powiatu pruszkowskiego szpitalnego oddziału ratunkowego
75 VII.75.2019 16.05.2019 przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów"
16.05.2019 załącznik do uchwały VIII.75.2019
76 VII.76.2019 16.05.2019 zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
77 IX.77.2019 17.06.2019 udzielenia Burmistrzowi Gminy Brwinów wotum zaufania
78 IX.78.2019 17.06.2019
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brwinów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brwinów za rok 2018
79 IX.79.2019 17.06.2019
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Brwinów z wykonania budżetu Gminy Brwinów za 2018 rok
80 IX.80.2019 17.06.2019
przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za rok 2018
81 IX.81.2019 17.06.2019
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Brwinów za rok 2018
82 IX.82.2019 17.06.2019
ustanowienia programu stypendialnego pn. "Stypendium Gminy Brwinów", wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania
83 IX.83.2019 17.06.2019
zmiany uchwały nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025
84 IX.84.2019 17.06.2019
zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
85 IX.85.2019 17.06.2019
zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
86 IX.86.2019 17.06.2019
zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich
87 IX.87.2019 17.06.2019
nadania nazwy drodze wewnętrznej w m.Brwinów
88 IX.88.2019 17.06.2019
nadania nazwy drogom wewnętrznym położonym w mieście Brwinów
89 IX.89.2019 17.06.2019
powołania Zespołu Rady Miejskiej w Brwinowie opiniującego zgłoszenia kandydatów na ławników do sądów powszechnych
90 IX.90.2019 17.06.2019
zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych zarządzeniem nr 48/2019 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Brwinów zakazu podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych
91 IX.91.2019 17.06.2019
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków", na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn
92 IX.92.2019 17.06.2019
reasumpcji uchwały nr VII.72.2019 z dnia 8 maja 2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2019
93 IX.93.2019 17.06.2019
reasumpcji uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr VII.64.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych
94.X.94.20192.08.2019
w sprawie zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie WPF Gminy Brwinów na lata 2019-2025
Załącznik Nr 1 do uchwały X.94.2019
Załącznik Nr 2 do uchwały X.94.2019
Objaśnienia do WPF
95.X.95.20192.08.2019
w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018
Załącznik Nr 1 do uchwały X.95.2019
Załącznik Nr 2 do uchwały X.95.2019
Załącznik Nr 3 do uchwały X.95.2019
96.X.96.20192.08.2019
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Rynek 28 w Brwinowie
97.X.97.20192.08.2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
98.X.98.20192.08.2019
upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Kępińskiej w Brwinowie na odcinku łączącym DP3126W z DW719 "
99.X.99.20192.08.2019
upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie na odcinku od ronda im. W. Kowalskiego do ronda im. F Nowosielskiego"
100.XI.100.201927.08.2019
zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025
Załącznik nr 1 do uchwały XI.100.2019
Załącznik nr 2 do uchwały XI.100.2019
101.XI.101.201927.08.2019
zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
Załącznik nr 1 do uchwały XI.101.2019
Załącznik nr 2 do uchwały XI.101.2019
Załącznik nr 3 do uchwały XI.101.2019
Załącznik nr 4 do uchwały XI.101.2019
Załącznik nr 5 do uchwały XI.101.2019
102.XI.102.201927.08.2019
uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody w odniesieniu do pomnika przyrody
Załącznik nr 1 do uchwały XI.102.2019
Załącznik nr 2 do uchwały XI.102.2019
103.XI.103.201927.08.2019
przyjęcia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników leżących w granicach administracyjnych Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2019/2020
104.XI.104.201927.08.2019
ustanowienia programu stypendialnego pn. „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania
Załącznik do uchwały XI.104.2019
105.XI.105.201927.08.2019
wyrażenia zgody na nabycie działek w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów
106.XI.106.201927.08.2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w miejscowości Brwinów obr. 16
107XII.107.201927.09.2019zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM.0006.122.2019)
108XII.108.201927.09.2019zmian w uchwale budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 r.
109XII.109.201927.09.2019określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2020 roku
110XII.110.201927.09.2019zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
111XII.111.201927.09.2019przyjęcia planu pracy na II półrocze 2019 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie
112XII.112.201927.09.2019wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Krosna-Wieś gmina Brwinów
113XII.113.201927.09.2019wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Parzniew gmina Brwinów
114XII.114.201927.09.2019stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16
115XII.115.201927.09.2019zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Brwinów
116XII.116.201927.09.2019wyboru przedstawicieli gminy Brwinów w Stowarzyszeniu Unia Miasteczek Polskich
117XII.117.201927.09.2019uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w gminie Brwinów na lata 2019-2020
118XII.118.201927.09.2019nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Żółwin
119XII.119.201927.09.2019w sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów oraz pracowników Środowiskowego Ośrodka Pomocy
120XII.120.201927.09.2019w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
121XII.121.201927.09.2019w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
122XII.122.201927.09.2019w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
123XII.123.201927.09.2019w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie