Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 września 2019 17:21 | wersja 6 | Ten dokument ma 24 załączniki 24

Uchwały 2018

Uchwały 2018

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, której dotyczy uchwała

Uwagi

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

1

I.1.2018

19.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie


2

I.2.2018

19.11.2018

w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie


3 I.3.2018 19.11.2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Brwinowie
4 II.4.2018 27.11.2018 w sprawie utworzenia komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji stałych Rady Miejskiej w Brwinowie
5 II.5.2018 27.11.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie
6 II.6.2018 27.11.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie
7 II.7.2018 27.11.2018 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brwinowie
8 II.8.2018 27.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie
9 II.9.2018 27.11.2018 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew będących pomnikami przyrody
10 II.10.2018 27.11.2018 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"
11 II.11.2018 27.11.2018 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
12 III.12.2018 20.12.2018 W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2019-2025
13 III.13.2018 20.12.2018 W sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2019
14 III.14.2018 20.12.2018 W sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2019.
15 III.15.2018 20.12.2018 W sprawie uchwalenia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018-2023”
16 III.16.2018 20.12.2018 W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków.
17 III.17.2018 20.12.2018 W sprawie ustanowienia w Gminie Brwinów wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023
18 III.18.2018 20.12.2018 W sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na rok 2019.
19 III.19.2018 20.12.2018 Zmieniająca uchwałę nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
20 III.20.2018 20.12.2018 W sprawie rozpoznania skargi na Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie
21 III.21.2018 20.12.2018 W sprawie zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2018-2025
22 III.22.2018 20.12.2018 W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.
23 III.23.2018 20.12.2018 W sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
24 III.24.2018 20.12.2018 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie