Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 października 2018 09:42 | wersja 3 | Ten dokument ma 122 załączniki 122

Uchwały 2014

Uchwały 2014

500

XLIX.500.2014

31.01.2014

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

501

XLIX.501.2014

31.01.2014

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Brwinowie (ks. Franciszka Kawieckiego)

11.03.2014r.

Dz.Urz.

Poz2325

502

XLIX.502.2014

31.01.2014

W sprawie wyrażenia zgodny na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonych w miejscowości Parzniew.

503

XLIX.503.2014

31.01.2014

Zmieniająca uchwałę nr LXVII/628/2010 z dnia 30 sierpnia 20110 r. w sprawie nadania działce o numerze ewidencyjnym 28/4 będącej placem położonym w Brwinowie przy ul. Rynek imienia Jana Pawła II.

11.03.2014r.

Dz.Urz.

Poz2326

504

XLIX.504.2014

31.01.2014

W sprawie przyjęcia stanowiska zaprezentowanego z dnia 30 sierpnia 2013 r. przez Prezesów Lokalnych Grup Działania Województwa Mazowieckiego.

505

XLIX.505.2014

31.01.2014

w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na 2014 r.

506

XLIX.506.2014

31.01.2014

zmieniająca uchwałę nr LXIXI/645/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

11.03.2014r.

Dz.Urz.

Poz2327

507

XLIX.507.2014

31.01.2014

w sprawiepodwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów korzystających z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

25.02.2014r.

Dz.Urz.

poz. 1726

508

XLIX.508.2014

31.01.2014

w sprawie ustanowienia w Gminie Brwinów wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

509

XLIX.509.2014

31.01.2014

w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat” realizowanego w latach 2014-2015.

11.04.2014r.

Dz.Urz.

poz. 2328

510

XLIX.510.2014

31.01.2014

w sprawie udzielenia Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy finansowej w 2014 roku na realizowanego wspólnego zadania w zakresie postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi.

rozstrzygnięciem nadzorczym

RIOnr 08.108.2014

z dn. 4 marca 2014r.

stwierdzono nieważność

Uchwały.

511

XLIX.511.2014

31.01.2014

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów, a Gmina Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań
z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

512

XLIX.512.2014

31.01.2014

w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej obejmującego utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych usytuowanych na terenie Gminy Brwinów

513

XLIX.513.2014

31.01.2014

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego
i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 w Czubinie oraz w pasie drogi powiatowej nr 1509W.

514

XLIX.514.2014

31.01.2014

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720.

515

XLIX.515.2014

31.01.2014

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pruszkowskiemu na wykonanie przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej ul. Piłsudskiego
w Brwinowie.

516

XLIX.516.2014

31.01.2014

w sprawie zaciągnięcia kredytu.

11.04.2014r.

Dz.Urz.

poz. 2329

517

XLIX.517.2014

31.01.2014

w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

11.04.2014r.

Dz.Urz.

poz. 2330

518

XLIX.518.2014

31.01.2014

zmieniająca uchwałę nr XXVII.272.2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

11.04.2014r.

Dz.Urz.

poz. 2331

519

XLIX.519.2014

31.01.2014

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa, wysokości stawek opłat za parkowanie, opłaty dodatkowej oraz sposób ich pobierania.

11.04.2014r.

Dz.Urz.

poz. 2332

520

XLIX.520.2014

31.01.2014

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy ul. nadarzyńskiej i ul. Słonecznej w Żółwinie.

521

XLIX.521.2014

31.01.2014

w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023

18.07.2014r.

Dz.Urz.

poz.7012

522

XLIX.522.2014

31.01.2014

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

523

XLIX.523.2014

31.01.2014

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego
w odniesieniu do pomnika przyrody

524

XLIX.524.2014

31.01.2014

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale nr LI/530/2006 z dnia 3 lutego 2006 r.

525

XLIX.525.2014

31.01.2014

w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów działki nr ew. 83/5 położonej
w miejscowości Moszna – Wieś.

526

XLIX.526.2014

31.01.2014

w sprawie przyjęcia planu pracy na 2014 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie

527

XLIX.527.2014

31.01.2014

w sprawie przyjęcia plany pracy na 2014 rok Komisji Skarbu Rady Miejskiej
w Brwinowie.

528

XLIX.528.2014

31.01.2014

Wsprawie przyjęcia planu pracy na 2014 rok Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich Rady Miejskiej w Brwinowie

529

L.529.2014

05.03.2014

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prze Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonych w miejscowości Parzniew, gm. Brwinów.

530

L.530.2014

05.03.2014

W sprawie dokonania reasumpcji uchwały Nr XLIX.508.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. o ustanowieniu w Gminie Brwinów wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

531

L.531.2014

05.03.2014

W sprawie dokonania reasumpcji uchwały Nr XLIX.509.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. o przyjęciu programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat” realizowanego w latach 2014-2015.

532

L.532.2014

05.03.2014

W sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Brwinów.

05.03.2014r.

Dz.Urz.

poz.3848

533

L.533.2014

05.03.2014

W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych n terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

05.03.2014r.

Dz.Urz.

poz.3849

534

L.534.2014

05.03.2014

W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

535

L.535.2014

05.03.2014

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

536

L.536.2014

05.03.2014

W sprawie funduszu sołeckiego

537

L.537.2014

05.03.2014

W sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brwinów
w roku 2014”

538

L.538.2014

05.03.2014

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2014 rok Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Brwinowie

539

L.539.2014

05.03.2014

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2014 rok Komisji Kultury, Oświaty
i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie

540

LI.540.2014

24.03.2014

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie części działki położonej w miejscowości Moszna – Parcela, gm. Brwinów

541

LI.541.2014

24.03.2014

W sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie interwencyjnego wykonywania prac w pasach dróg powiatowych.

542

LI.542.2014

24.03.2014

W sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego
w zakresie interwencyjnego wykonywania prac w pasach dróg wojewódzkich.

543

LI.543.2014

24.03.2014

W sprawie uzgodnienia odstępu od zakazów obowiązujących wobec pomnika przyrody – Alei Karolińskiej w Otrębusach numer inwentaryzacji 34/740 w związku z realizacją inwestycji celu publicznego.

544

LI.544.2014

24.03.2014

W sprawie uzgodnienia odstępu od zakazów obowiązujących wobec pomnika przyrody – lip drobnolistnych przy ul. Sadowej w Otrębusach
o numerach inwentaryzacji 37b/249
i 37c/249 w związku z realizacją inwestycji celu publicznego.

545

LI.545.2014

24.03.2014

W sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Biskupice na lata 2014-2020.

546

LI.546.2014

24.03.2014

W sprawie zmiany uchwały nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023.

18.07.2014r.

Dz.Urz.

poz.7013

547

LI.547.2014

24.03.2014

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013r.

548

LI.548.2014

24.03.2014

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana J.K. z dnia 13 grudnia 2013 r. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.

549

LI.549.2014

24.03.2014

W sprawie przyjęcia planu pracy na 2014 rok Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Brwinowie.

550

LI.550.2014

24.03.2014

W sprawie przyjęcia planu na 2014 rok Komisji Sprawa Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej
w Brwinowie.

551

LI.551.2014

24.03.2014

W sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, w zakresie odtworzenia zniszczonego pomnika ku czci poległych w I wojnie światowej na działce nr ew. 60/2 ob. 2 w Czubinie.

552

LI.552.2014

24.03.2014

W sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr 8.108.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 marca 2014r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XLIX.510.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2014 r. dotyczącej udzielenia Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy finansowej na realizowanie wspólnego zadaniaw zakresie postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi.

553

LI.553.2014

24.03.2014

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Brwinów środków stanowiących fundusz sołecki.

554

LII.554.2014

09.05.2014

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Owczarnia.

555

LII.555.2014

09.05.2014

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Owczarnia.

556

LII.556.2014

09.05.2014

W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa – Starosty Powiatu Pruszkowskiego darowizny

nieruchomości położnej w Brwinowie

557

LII.557.2014

09.05.2014

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w miejscowościKanie.

558

LII.558.2014

09.05.2014

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żółwin (Księżycowa)

18.07.2014r.

Dz.Urz.

poz.7014

559

LII.559.2014

09.05.2014

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwała nr 407-III Rady Miejskiej w Brwinowie z 30 sierpnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna
i Moszna Parcela – ETAP I

560

LII.560.2014

09.05.2014

W sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.

561

LII.561.2014

09.05.2014

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnej pomocyoraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

18.07.2014r.

Dz.Urz.

poz.7017

562

LII.562.2014

09.05.2014

W sprawie uchwalenie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2016

563

LII.563.2014

09.05.2014

Zmieniająca uchwalę Nr XXVII.275.2012 z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% ( z wyjątkiem piwa)

18.07.2014r.

Dz.Urz.

poz.7018

564

LII.564.2014

09.05.2014

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3112W Moszna-Pruszków w gminie Brwinów

565

LII.565.2014

09.05.2014

Zmieniająca uchwałę nr XLIX.515.2014 z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pruszkowskiemu na wykonanie przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Brwinowie

566

LII.566.2014

09.05.2014

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. L. z dnia 21 lutego 2014 r.

567

LII.567.2014

09.05.2014

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie zaprojektowania i wykonania przebudowy północnego skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Biskupiecką w Brwinowie

568

LII.568.2014

09.05.2014

W sprawie udzieleni pomocy rzeczowej Województwa Mazowieckiemu w zakresie zaprojektowania i wykonania ciągu pieszo – rowerowego ze zjazdem wzdłuż ul. Biskupickiej w Brwinowie.

569

LII.569.2014

09.05.2014

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu na wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 701 w miejscowości Domaniew i Domaniewek

570

LII.570.2014

09.05.2014

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy dróg wojewódzkich i wykonania ścieżek rowerowych lub ciągu pieszo - rowerowych

571

LII.571.2014

09.05.2014

W sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych i wykonania ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych

572

LII.572.2014

09.05.2014

W sprawie zatwierdzenia realizacji w latach 2014-2014r. projekt pn. „Od Brwinowa do Rokitna – szlak historii ziemi brwinowskiej i tradycyjnych pielgrzymek do sanktuarium” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturalnych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2 „Turystyka”

573

LII.573.2014

09.05.2014

W sprawie zatwierdzenia realizacji w latach 2014-2015 projektu pn. „Brwinowska Zagroda – rewitalizacja zabytkowego dworku przy ul. Grodziskiej 57 w Brwinowie” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturalnych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.1„Kultura”

574

LII.574.2014

09.05.2014

W sprawie przyjęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 720

575

LII.575.2014

09.05.2014

W sprawie przyjęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią dróg wojewódzkich nr 719 i 720

576

LII.576.2014

09.05.2014

W sprawie przyjęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią dróg powiatowych.

577

LII.577.2014

09.05.2014

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

rozstrzygnięciem nadzorczym

RIOnr 15.204.2014

z dn. 10 czerwca 2014r.

stwierdzono nieważność

Uchwały.

578

LII.578.2014

09.05.2014

W sprawie utworzenia filii publicznego przedszkola

18.07.2014r.

Dz.Urz.

poz.7015

579

LII.579.2014

09.05.2014

Zmieniająca uchwałę nr 69-IV z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brwinów

18.07.2014r.

Dz.Urz.

poz.7016

580

LII.580.2014

09.05.2014

W sprawie zmiany uchwały
Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023.

18.07.2014r.

Dz.Urz.

poz.7019

581

LII.581.2014

09.05.2014

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

582

LII.582.2014

09.05.2014

W sprawie przyjęcia Programu pod nazwą „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020”

583

LII.583.2014

09.06.2014

W sprawie reasumpcji uchwały nr LII.581.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Nr XLVII.494.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

584

LIII.584.2014

09.06.2014

W sprawie reasumpcji uchwały
nr LII.567.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie udzieleni pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu
w zakresie zaprojektowania i wykonania przebudowy północnego skrzyżowania ul. Glinianej z ul. Biskupicką
w Brwinowie.

585

LIII.585.2014

09.06.2014

W sprawie reasumpcji uchwały nr LII.568.2014 z dnia 9 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwa Mazowieckiemu w zakresie zaprojektowania i wykonania ciągu pieszo – rowerowego ze zjazdem wzdłuż ul. Biskupickiej w Brwinowie.

586

LIII.586.2014

09.06.2014

W sprawie reasumpcji uchwały nr LII.570.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy dróg wojewódzkich i wykonania ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo – rowerowych.

587

LIII.587.2014

09.06.2014

W sprawie reasumpcji uchwały nr LII.571.2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych i wykonania ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo - rowerowych

588

LIII.588.2014

09.06.2014

W sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Czubin na lata 2014-2022”

589

LIII.589.2014

09.06.2014

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej „zatoki autobusowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego” wraz z budową.

590

LIV.590.2014

27.06.2014

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za rok 2013.

591

LIV.591.2014

27.06.2014

W sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za rok 2013.

592

LIV.592.2014

27.06.2014

W sprawie partnerskiej współpracy Gminy Brwinów z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oporze dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

593

LIV.593.2014

27.06.2014

W sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego
w odniesieniu do pomnika przyrody,

594

LIV.594.2014

27.06.2014

Zmieniająca uchwałę nr XXVI/206/2008 z dnia 06.05.2008 r. w „sprawie nazwy ulicy we wsi Żółwin”(Wschodnia)

18.08.2014r.

Dz.Urz.

Poz7839

595

LIV.595.2014

27.06.2014

W sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie

06.08.2014r.

Dz.Urz.

poz.7638

596

LIV.596.2014

27.06.2014

Zmieniająca Uchwałę nr LXV/601/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, okresowego i pomocy rzeczowej

06.08.2014r.

Dz.Urz.

poz.7639

597

LIV.597.2014

27.06.2014

W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych stanowiących własność Gminy Brwinów.

18.08.2014r.

Dz.Urz.

Poz7840

598

LIV.598.2014

27.06.2014

W sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

599

LIV.599.2014

27.06.2014

W sprawie zmiany uchwały
Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023.

18.08.2014r.

Dz.Urz.

Poz7841

600

LIV.600.2014

27.06.2014

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

20.02.2015r.

Dz.Urz.

Poz.1517

601

LV.601.2014

23.07.2014

W sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023

29.09.2014r.

Dz.Urz.

poz.8940

602

LV.602.2014

23.07.2014

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

603

LV.603.2014

23.07.2014

W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego nieruchomości położonej w miejscowości Moszna Wieś, gm. Brwinów

604

LV.604.2014

23.07.2014

Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Pruszkowskiego

605

LV.605.2014

23.07.2014

W sprawie przyjęcia programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Brwinów na lata 2014-2018

606

LV.606.2014

23.07.2014

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu
z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania

607

LV.607.2014

23.07.2014

Zmieniająca uchwałę nr XXVII.272.2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

29.09.2014r.

Dz.Urz.

poz.8941

608

LVI.608.2014

05.09.2014

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położnej w Brwinowie Obr. 16

609

LVI.609.2014

05.09.2014

Zmieniająca uchwałę nr XLV.461.2013 z dnia 25 października 2013 r. w prawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Brwinów od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Duchnicach nieruchomości położonej w Domaniewie

610

LVI.610.2014

05.09.2014

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana K.F.
z dnia 10 lutego 2014 r. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.

611

LVI.611.2014

05.09.2014

W sprawie rozpatrzenia skargi Pani G. U. z dnia 26 marca 2014r.
i 11 sierpnia 2014 r. oraz skargi Państwa K.. i M. J. z dnia 11 sierpnia 2014 r. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów

612

LVI.612.2014

05.09.2014

W sprawie zmiany uchwały
nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów.

27.10.2014r.

Dz.Urz.

Poz.9871

613

LVI.613.2014

05.09.2014

W sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego
w odniesieniu do pomnika przyrody.

614

LVI.614.2014

05.09.2014

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa, wysokości stawek opłat za parkowanie, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

27.10.2014r.

Dz.Urz.

Poz.9872

615

LVI.615.2014

05.09.2014

W sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023

27.10.2014r.

Dz.Urz.

Poz.9873

616

LVI.616.2014

05.09.2014

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

31.03.2015r.

Dz.Urz.

Poz.2988

617

LVI.617.2014

05.09.2014

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu
w zakresie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej 720 – ulicy Pszczelińskiej na odcinku od ulicy Pedagogicznej w Brwinowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką Ne 719 w Otrębusach oraz zmiany uchwał: nr XLIX.513.2014 i nr XLIX>514.2014

618

LVI.618.2014

05.09.2014

W sprawie przyjęcia do realizacji rozszerzonego projektu „czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” oraz upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku
o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu.

619

LVI.619.2014

05.09.2014

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu polegającej na przebudowie ulicy Marszałka J. Piłsudskiego w Brwinowie oraz pomocy finansowej w formie dotacji na przebudową dróg powiatowych
nr 3111W Domaniew-Koszajec oraz 3112W Moszna-Pruszków

620

LVII.620.2014

28.10.2014

W sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów”

621

LVII.621.2014

28.10.2014

W sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brwinów”

622

LVII.622.2014

28.10.2014

W sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w miejscowości Owczarnia.

623

LVII.623.2014

28.10.2014

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia (Pod Jaworem)

24.12.2014r.

Dz.Urz.

Poz.11927

624

LVII.624.2014

28.10.2014

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Domaniew (Ołtarzewska)

24.12.2014r.

Dz.Urz.

Poz.11928

625

LVII.625.2014

28.10.2014

W sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2015 roku

626

LVII.626.2014

28.10.2014

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2015 roku

16.12.2014r.

Dz.Urz.

Poz.11779

627

LVII.627.2014

28.10.2014

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2015 roku

16.12.2014r.

Dz.Urz.

Poz.11780

628

LVII.628.2014

28.10.2014

W sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2015 roku.

16.12.2014r.

Dz.Urz.

Poz.11781

629

LVII.629.2014

28.10.2014

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok

16.12.2014r.

Dz.Urz.

Poz.11782

630

LVII.630.2014

28.10.2014

W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

16.12.2014r.

Dz.Urz.

Poz.11783

631

LVII.631.2014

28.10.2014

Zmieniająca uchwałę nr LII.576.2014
z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią dróg powiatowych.

632

LVII.632.2014

28.10.2014

W sprawie przyjęcia RocznegoProgramu Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.

633

LVII.633.2014

28.10.2014

W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brwinów na lata 2014-2020.

634

LVII.634.2014

28.10.2014

W sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023.

635

LVII.635.2014

28.10.2014

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

636

LVII.636.2014

28.10.2014

W sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Parzniew dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku.

637

LVII.637.2014

28.10.2014

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości, położonej w miejscowości Kanie, gm. Brwinów.

Stanowisko z dnia

28.10.2014 r.

W sprawie wezwania do usunięcia naruszeń prawa zawartych w Uchwale rady Miejskiej w Brwinowie Nr 130 z dnia 27 września 1991r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Żółwin.

Stanowisko z dnia

28.10.2014 r.

W sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą nr LI/442/09 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinów – część obejmującą jednostkę administracyjną – miejscowość Domaniew.

638

LVIII.638.2014

13.11.2014

W sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023.

639

LVIII.639.2014

13.11.2014

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie