Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 listopada 2018 10:30 | wersja 3 | Ten dokument ma 128 załączników 128

Uchwały 2013

Uchwały 2013

367

XXXV.367.2013

25.01.2013

w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w Owczarni, zajętej pod ulicę Władysława Łokietka.

368

XXXV.368.2013

25.01.2013

w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Skarbu Rady Miejskiej w Brwinowie

369

XXXV.369.2013

25.01.2013

w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rokKomisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie.

370

XXXV.370.2013

25.01.2013

w sprawie zaciągnięcia kredytu

16.04.2013r.

Dz.Urz.

poz.4659

371

XXXV.371.2013

25.01.2013

w sprawie zaciągnięcia kredytu

16.04.2013r.

Dz.Urz.

poz.4660

372

XXXV.372.2013

25.01.2013

w sprawie zaciągnięcia kredytu

16.04.2013r.

Dz.Urz.

poz.4661

373

XXXV.373.2013

25.01.2013

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

374

XXXV.374.2013

25.01.2013

w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na 2013 r.

375

XXXV.375.2013

26.02.2013

w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drodze publicznej na terenie Miasta Brwinowa.

16.04.2013r.

Dz.Urz.

poz.4662

376

XXXV.376.2013

26.02.2013

w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drodze publicznej na terenie Miasta Brwinowa.

16.04.2013r.

Dz.Urz.

poz.4663

377

XXXV.377.2013

26.02.2013

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia.(Limby)

12.06.2013r.

Dz.Urz.

poz.6586

378

XXXV.378.2013

26.02.2013

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia.(Ciszy Leśnej)

16.04.2013r.

Dz.Urz.

poz.4664

379

XXXV.379.2013

26.02.2013

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Owczarnia, stanowiącej drogę wewnętrzną.(Leonarda da Vinci)

16.04.2013r.

Dz.Urz.

poz.4665

380

XXXV.380.2013

26.02.2013

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żółwin.(Jaworowa)

16.04.2013r.

Dz.Urz.

poz.4666

381

XXXVI.381.2013

26.02.2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

382

XXXVI.382.2013

26.02.2013 r.

w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie interwencyjnego wykonywania prac ogrodniczych, wycinki drzew i krzewów, ręcznego zamiatania ulic oraz ręcznego sprzątania chodników, zbierania odpadów komunalnych z rowów i pasów przydrożnych leżących w pasach dróg wojewódzkich na terenie gminy Brwinów.

383

XXXVI.383.2013

26.02.2013 r.

w sprawie udzielenia w 2013 rokupomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie interwencyjnego wykonywania prac ogrodniczych, wycinki drzew i krzewów, ręcznego zamiatania ulic oraz ręcznego sprzątania chodników, zbierania odpadów komunalnych z rowów i pasów przydrożnych leżących w pasach dróg powiatowych gminy Brwinów.

384

XXXVI.384.2013

26.02.2013 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.

385

XXXVI.385.2013

26.02.2013 r.

w sprawie zamiany uchwały nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025.

12.06.2013r.

Dz.Urz.

poz.6587

386

XXXVI.386.2013

26.02.2013 r.

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r.

387

XXXVI.387.2013

26.02.2013 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie.

388

XXXVI.388.2013

26.02.2013 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie

389

XXXVI.389.2013

26.02.2013 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Brwinowie

390

XXXVI.390.2013

26.02.2013 r.

wsprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich Rady Miejskiej w Brwinowie

391

XXXVI.391.2013

26.02.2013 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy na 2013 rok Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Brwinowie

392

XXXVII.392.2013

11.03.2013 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

13.06.2013r.

Dz.Urz.

poz.5594

393

XXXVII.393.2013

11.03.2013 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów.

13.05.2013r.

Dz.Urz.

poz.5595

394

XXXVII.394.2013

11.03.2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.361.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż wojewódzkiej nr 720 w Czubinie, w gminie Brwinów.

395

XXXVII.395.2013

11.03.2013 r.

w sprawie reasumpcji uchwały nr XXXVI.383.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie interwencyjnego wykonywania prac ogrodniczych, wycinki drzew i krzewów, ręcznego zamiatania ulic oraz ręcznego sprzątania chodników, zbierania odpadów komunalnych z rowów i pasów przydrożnych leżących w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów.

396

XXXVII.396.2013

11.03.2013 r.

w sprawie reasumpcji uchwały nr XXXVI.382.2013 z dnia 26 lutego 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie interwencyjnego wykonywania prac ogrodniczych, wycinki drzew i krzewów, ręcznego zamiatania ulic ora ręcznego sprzątania chodników, zbierania odpadów komunalnych z rowów i pasów przydrożnych leżących w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów.

397

XXXVII.397.2013

11.03.2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.357.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2012/2013.

398

XXXVII.398.2013

11.03.2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.356.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2012/2013.

399

XXXVIII.399.2013

25.03.2013 r.

w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicy Rzecznej w Parzniewie

14.06.2013r.

Dz.Urz.

poz.6645

400

XXXVIII.400.2013

25.03.2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu z przeznaczeniem na pokrycie odszkodowania.

401

XXXVIII.401.2013

25.03.2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu na wykonanie remontu pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 720

402

XXXVIII.402.2013

25.03.2013 r.

w sprawie funduszu sołeckiego

403

XXXVIII.403.2013

25.03.2013 r.

w sprawie zamiany uchwały nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025.

12.06.2013r.

Dz.Urz.

poz.6588

404

XXXVIII.404.2013

25.03.2013 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r.

29.07.2014r.

Dz.Urz.

poz.7214

405

XXXVIII.405.2013

25.03.2013 r.

w sprawie reasumpcji uchwały nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów.

05.06.2013r.

Dz.Urz.

poz.6334

406

XXXIX.406.2013

26.04.2013

W sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Parzniew ( św. Tomasza, św. Augustyna,św. Jerzego, św. Krzysztofa,św. Izydora)

12.06.2013r.

Dz.Urz.

poz.6589

407

XXXIX.407.2013

26.04.2013

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Brwinów działki położonej w miejscowości Parzniew gm. Brwinów

408

XXXIX.408.2013

26.04.2013

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Brwinów działki położonej w miejscowości Koszajec gm. Brwinów

409

XXXIX.409.2013

26.04.2013

Zmieniająca uchwałę nr XXXVI.377.2013 z dnia 26.02.2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie „ w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej miejscowości Owczarnia”. „Pod sosnami”

14.06.2013r.

Dz.Urz.

poz.6646

410

XXXIX.410.2013

26.04.2013

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwała nr 230- III Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Brwinów, dotyczącej fragmentu wsi Koszajec.

411

XXXIX.411.2013

26.04.2013

W sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. (aktualizacja)”.

412

XXXIX.412.2013

26.04.2013

W sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brwinów w roku 2013.

413

XXXIX.413.2013

26.04.2013

W sprawie przyjęcia w zarządzanie przez Gminę Brwinów przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasach dróg powiatowych.

414

XXXIX.414.2013

26.04.2013

W sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.

415

XXXIX.415.2013

26.04.2013

W sprawie rozpatrzenia skargi Państwa M.I i J.K. z dnia 14 grudnia 2012 r. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.

416

XLI.416.2013

10.06.2013

Zmieniająca uchwałę nr XXXII.348.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie „w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kanie”.

26.07.2013r.

Dz.Urz.

poz.8483

417

XLI.417.2013

10.06.2013

W sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicy Armii Krajowej w Brwinowie.

26.07.2013r.

Dz.Urz.

poz.8484

418

XLI.418.2013

10.06.2013

W sprawie zatwierdzenia realizacji w 2014 r. projektu pn. „Pola Parzniewskie – szlak historyczno – przyrodniczy” finansowanego ze środków regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 200-2013, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturalnych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2 „Turystka”.

419

XLI.419.2013

10.06.2013

W sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców gminy Brwinów z tytułu odbioru segregowanych odpadów komunalnych.

26.07.2013r.

Dz.Urz.

poz.8485

420

XLI.420.2013

10.06.2013

W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

30.08.2013r.

Dz.Urz.

Poz9459

421

XLI.421.2013

10.06.2013

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023.

16.09.2013r.

Dz.Urz.

Poz9644

422

XLI.422.2013

10.06.2013

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r.

22.08.2014r.

Dz.Urz.

poz.7962

423

XLII.423.2013

21.06.2013

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za rok 2012.

424

XLII.424.2013

21.06.2013

W sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za rok 2012.

425

XLII.425.2013

21.06.2013

W sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brwinów.

02.08.2013r.

Dz.Urz.

poz.8852

426

XLII.426.2013

21.06.2013

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brwinów.

02.08.2013r.

Dz.Urz.

poz.8853

427

XLII.427.2013

21.06.2013

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania nieruchomości należących do Gminy Brwinów na rzecz Środowiskowego Ośrodka pomocy Społecznej w Brwinowie.

428

XLII.428.2013

21.06.2013

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania nieruchomości należących do Gminy Brwinów na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury.

429

XLII.429.2013

21.06.2013

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania nieruchomości należących do Gminy Brwinów na rzecz Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera w Brwinowie.

430

XLII.430.2013

21.06.2013

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023.

16.09.2013r.

Dz.Urz.

poz.9645

431

XLII.431.2013

21.06.2013

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r.

19.08.2014r.

Dz.Urz.

Poz7880

432

XLIII.432.2013

04.09.2013

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego oraz udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy.

433

XLIII.433.2013

04.09.2013

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 507/5 położonej w miejscowości Owczarnia, gm. Brwinów.

434

XLIII.434.2013

04.09.2013

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 507/6 położonej w miejscowości Owczarnia, gm. Brwinów.

435

XLIII.435.2013

04.09.2013

w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w miejscowości Kanie

436

XLIII.436.2013

04.09.2013

w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w miejscowości Kanie.

437

XLIII.437.2013

04.09.2013

w sprawie nabycia przez Gminę Brwinów od Przedsiębiorstwa Innowacyjno – Budowlanego „DOMEX – BIS” sp. z o.o., prawa użytkowania wieczystego działki położonej w miejscowości Kanie.

438

XLIII.438.2013

04.09.2013

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr ew. 42/2, położonej w miejscowości Owczarnia, gm. Brwinów

439

XLIII.439.2013

04.09.2013

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Żółwin (Wiązowa, Grabowa)

05.11.2013r.

Dz.Urz. poz.11312

440

XLIII.440.2013

04.09.2013

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Terenia (Wojciecha Bogusławskiego, Witolda Lutosławskiego, Karola Szymanowskiego)

05.11.2013r.

Dz.Urz. poz.11313

441

XLIII.441.2013

04.09.2013

w sprawie ustanowienia programu stypendialnego pn. „Stypendium Burmistrza i Rady Miejskiej w Brwinowie”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe.

31.10.2013r.

Dz.Urz. poz.11142

442

XLIII.442.2013

04.09.2013

zmieniająca uchwałę nr XLII.425.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. dotyczącą wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brwinów.

05.11.2013r.

Dz.Urz. poz.11314

443

XLIII.443.2013

04.09.2013

w sprawie zatwierdzenia realizacji w latach 2013-2014 projektu pt. „Umiem coraz więcej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

444

XLIII.444.2013

04.09.2013

W sprawie zmiany uchwały nr XXXII.338.2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok.

05.11.2013r.

Dz.Urz. poz.11315

445

XLIII.445.2013

04.09.2013

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023.

05.11.2013r.

Dz.Urz. poz.11316

446

XLIII.446.2013

04.09.2013

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r.

23.09.2014r.

Dz.Urz.

poz.8717

447

XLIV.447.2013

30.09.2013

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek o nr ew.: 42/4 i 507/1, położonych w miejscowości Owczarnia, gm. Brwinów.

448

XLIV.448.2013

30.09.2013

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek o nr ew.: 42/6 i 507/8, położonych w miejscowości Owczarnia, gm. Brwinów

449

XLIV.449.2013

30.09.2013

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie użytkowania nieruchomości.

450

XLIV.450.2013

30.09.2013

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Pruszkowskiego.

451

XLIV.451.2013

30.09.2013

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości – działki nr ew. 2/1 położonej w Brwinowie, obr. 17.

452

XLIV.452.2013

30.09.2013

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Brwinów darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa.

453

XLIV.453.2013

30.09.2013

w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Brwinów od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości położonej w miejscowości Kanie.

454

XLIV.454.2013

30.09.2013

w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Brwinów od PGNiG TERMIKA S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych
w miejscowości Moszna – Wieś.

455

XLIV.455.2013

30.09.2013

zmieniająca uchwałę nr XXXIII.361.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 w Czubinie, w gminie Brwinów.

456

XLIV.456.2013

30.09.2013

zmieniająca uchwałę nr XXXII.331.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu mazowieckiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo -rowerowego i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od Domu Pomocy Społecznej w Czubinie do granicy gminy Brwinówi gminy Błonie, w gminie Brwinów.

457

XLIV.457.2013

30.09.2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 407 – III Rady Miejskiej w Brwinowie z 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcela – ETAP I.

458

XLIV.458.2013

30.09.2013

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023.

18.07.2014r.

Dz.Urz.

poz.7009

459

XLIV.459.2013

30.09.2013

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r.

26.09.2014r.

Dz.Urz.

poz.8868

460

XLIV.460.2013

30.09.2013

w sprawie reasumpcji uchwały nr XLIII.441.2013 z dnia 4 września 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie ustanawiającej program stypendialny pn „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe.

13.11.2013r.

Dz.Urz.

poz. 11736

461

XLV.461.2013

25.10.2013

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Brwinów od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Duchnicach nieruchomości położonej w Domaniewie,

462

XLV.462.2013

25.10.2013

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w Kaniach,

463

XLV.463.2013

25.10.2013

w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych.

11.12.2013r.

Dz.Urz.

poz. 13195

464

XLV.464.2013

25.10.2013

zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Brwinowie Nr VI.54.2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia: „Planu Odnowy Miejscowości Owczarnia”.

465

XLV.465.2013

25.10.2013

w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2014 roku.

11.12.2013r.

Dz.Urz.

poz. 13196

466

XLV.466.2013

25.10.2013

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Brwinów w 2014 roku.

11.12.2013r.

Dz.Urz.

poz. 13197

467

XLV.467.2013

25.10.2013

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2014 roku.

11.12.2013r.

Dz.Urz.

poz. 13198

468

XLV.468.2013

25.10.2013

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Brwinów w 2014 roku.

11.12.2013r.

Dz.Urz.

poz. 13199

469

XLV.469.2013

25.10.2013

w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego
i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2014 roku.

11.12.2013r.

Dz.Urz.

poz. 13200

470

XLV.470.2013

25.10.2013

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S.S. z dnia 3 lipca 2013 r. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.

471

XLV.471.2013

25.10.2013

w sprawie wprowadzenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

472

XLV.472.2013

25.10.2013

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023.

18.07.2014r.

Dz.Urz.

poz.7010

473

XLV.473.2013

25.10.2013

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r.

04.11.2014r.

Dz.Urz.

poz.10112

474

XLV.474.2013

25.10.2013

w sprawie określenia wymagań, które powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

11.12.2013r.

Dz.Urz.

poz. 13201

475

XLVI.475.2013

27.11.2013

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości położonej w Kaniach

476

XLVI.476.2013

27.11.2013

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Brwinów nieruchomości położonych w Brwinowie w obrębie 11.

477

XLVI.477.2013

27.11.2013

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Brwinowie (Stefana Woydy)

15.01.2014r.

Dz.Urz.

poz. 331

478

XLVI.478.2013

27.11.2013

W sprawie przyjęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 720, obejmującej teren pod wiaduktami kolejowymi w miejscowości Brwinów.

479

XLVI.479.2013

27.11.2013

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Brwinów do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i podjęcia prac nad wypracowaniem projektu porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

480

XLVI.480.2013

27.11.2013

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiego w zakresie interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2013/2014

481

XLVI.481.2013

27.11.2013

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie interwencyjnego zimowego utrzymania chodników leżących w pasach dróg wojewódzkich na terenie Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2013/2014

482

XLVI.482.2013

27.11.2013

W sprawie wyrażenia zgody na udzieleni przez Gminę Brwinów poręczenia spłaty rat pożyczki.

483

XLVI.483.2013

27.11.2013

Zmieniająca uchwałę nr XXIII.245.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie oraz uchwałę nr XXIII.246.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Brwinowie

15.01.2014r.

Dz.Urz.

poz. 332

484

XLVI.484.2013

27.11.2013

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023.

10.04.2014r.

Dz.Urz.

poz.3844

485

XLVI.485.2013

27.11.2013

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r.

04.11.2014r.

Dz.Urz.

poz.10113

486

XLVII.486.2013

18.12.2013

W sprawie upoważnienia Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

25.02.2014r.

Dz.Urz.

Poz1722

487

XLVII.487.2013

18.12.2013

W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żółwin (Jarzębinowa)

25.02.2014r.

Dz.Urz.

Poz1723

488

XLVII.488.2013

18.12.2013

W sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Falęcin (Anyżowa, Arniki)

25.02.2014r.

Dz.Urz.

Poz1724

489

XLVII.489.2013

18.12.2013

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek o nr ew.: 507/13 i 507/15, położonych w miejscowości Owczarnia, gm. Brwinów.

490

XLVII.490.2013

18.12.2013

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek o nr ew.: 507/12 i 507/14, położonych w miejscowości Owczarnia, gm. Brwinów.

491

XLVII.491.2013

18.12.2013

Zmieniająca uchwałę nr LXIX/648/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przejęcia przez gminę Brwinów nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 53/4 położona w Brwinowie obr.12, za zadłużenia podatkowe

492

XLVII.492.2013

18.12.2013

W sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r.

04.11.2014r.

Dz.Urz.

poz.10114

493

XLVII.493.2013

18.12.2013

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023.

10.04.2014r.

Dz.Urz.

poz.3845

494

XLVII.494.2013

18.12.2013

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brwinów na rok 2014.

18.07.2014r.

Dz.Urz.

poz.7011

495

XLVIII.495.2013

30.12.2013

W sprawie nadania nazwy rondu
u zbiegu ulic Pruszkowskiej i Granicznej
w Brwinowie (Feliksa Nowosielskiego)

25.02.2014r.

Dz.Urz.

Poz1725

496

XLVIII.496.2013

30.12.2013

W sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

497

XLVIII.497.2013

30.12.2013

w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023.

498

XLVIII.498.2013

30.12.2013

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r.

18.05.2015r.

Dz.Urz.

Poz4569

499

XLVIII.499.2013

30.12.2013

W sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Bohaterów Września 1939.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie