Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 września 2019 14:27 | wersja 5 | Ten dokument ma 175 załączników 175

Uchwały 2008

Uchwały 2008

161

XIX/161/2008

10.01.2008

Sprawa Uchwalenia budżetu Gminy Brwinów na rok 2008.

24.06.2008r.

Dz. Urz. Nr 105 poz.3786

162

XX/162/2008

24.11.2008

Sprawa przeprowadzenia konsultacji dotyczących ustalenia takiej lokalizacji przedszkola po północnej stronie Brwinowa, która umożliwi jego racjonalne i funkcjonalne zaprojektowanie przy jednoczesnym zachowaniu możliwości rozwoju Zespołu Szkół nr 1

163

XXI/163/2008

04.02.2008

Sprawa nadania nazwy ulicy we wsi Owczarnia

(Konwaliowa)

13.06.2008r.

Dz. Urz. Nr 98 poz.3502

164

XXI/164/2008

04.02.2008

Sprawa nadania nazwy ulicy w miejscowości Krosna-Wieś ( Pogodna)

13.06.2008r.

Dz. Urz. Nr 98 poz. 3503

165

XXI/165/2008

04.02.2008

Sprawa ustanowienia na czas nieokreślony nieodpłatnego użytkowania pasa gruntu z nieruchomości nr ew. 173/9, położonej w Parzniewie.

166

XXI/166/2008

04.02.2008

Sprawa sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału Gminy Brwinów w nieruchomości nr ew. 139/2 o pow. 3376m2, położonej w Brwinowie przy ul. Lilpopa, obręb 20.

167

XXI/167/2008

04.02.2008

Sprawa nabycia przez Gminę Brwinów działki gruntu nr ew. 57/6, o pow. 12 m2, obr. 19, położonej w Brwinowie przy skrzyżowaniu ulic Lilpopa i Słowiańskiej.

168

XXI/168/2008

04.02.2008

Sprawa zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brwinów.

06.08.2008r.

Dz. Urz. Nr 134 poz. 4721

169

XXI/169/2008

04.02.2008

Sprawa zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Brwinów oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

13.06.2008r.

Dz. Urz. Nr 98 poz. 3504

170

XXI/170/2008

04.02.2008

Sprawa zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

171

XXI/171/2008

04.02.2008

Sprawa reasumpcji Uchwały nr XVII/140/2007 z dnia 5 grudnia 2007roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2008 rok

06.05.2008r.

Dz. Urz. Nr 66 poz. 2430

172

XXI/172/2008

04.02.2008

Sprawa zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

173

XXI/173/2008

04.02.2008

Sprawa wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

174

XXI/174/2008

04.02.2008

Sprawa honorowego obywatelstwa Gminy Brwinów oraz zasad i trybu jego nadawania.

175

XXI/175/2008

04.02.2008

Sprawa rozpatrzenia skargi Pana M.M. na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.

176

XXII/ 176 /2008

28.02.2008

Sprzedaży działek: nr ew. 97/16 o pow. 1117 m2

i nr ew. 97/17 o pow. 1660m2 położonych w Brwinowie przy ul. 11 Listopada, obręb 4.

177

XXII/177 /2008

28.02.2008

Nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości nr ew. 244/36, o pow. 157m2, położonej w Owczarni przeznaczonej pod poszerzenie drogi wewnętrznej odchodzącej od ul.Książenickiej.

178

XXII/178 /2008

28.02.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

11.08.2008r.

Dz. Urz. Nr 137 poz. 4850

179

XXII/179 /2008

28.02.2008

Utworzenia rachunków dochodów własnych.

11.08.2008r.

Dz. Urz. Nr 137 poz.4851

180

XXII/180 /2008

28.02.2008

Utworzenia rachunków dochodów własnych.

11.08.2008r.

Dz. Urz. Nr 137 poz.4852

181

XXII/181 /2008

28.02.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

11.08.2008r.

Dz. Urz. Nr 137 poz. 4853

182

XXII/182 /2008

28.02.2008

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Brwinowie obejmującego: działki nr ew. 60 i 65/7, obr. 18 i nr ew. 60 i 1/28, obr. 20.

183

XXII/183 /2008

28.02.2008

Zezwolenia na zaciągnięcie przez burmistrza zobowiązań w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2008 rok.

184

XXII/184 /2008

28.02.2008

Wyrażenia zgody na zmianę praw związanych ze sprzedażą małżonkom K. i M. G. lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Piłsudskiego 4 w Brwinowie.

185

XXII/185 /2008

28.02.2008

Reasumpcji Uchwały nr XXI/168/2008 z dnia 4 lutego 2008r. rady Miejskiej w Brwinowie, w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności z posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brwinów.

30.05.2008r.

Dz. Urz. Nr 86 poz. 3097

186

XXII/186 /2008

28.02.2008

Określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Brwinów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu.

187

XXIII/187/2008

18.03.2008

Ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji

i obsługi w placówkach oświatowych gminie Brwinów oraz wartości jednego punktu w złotych

188

XXIII/188 /2008

18.03.2008

Reasumpcja Uchwały nr XXII/180/2008 z dnia 28 lutego 2008r.

19.09.2008r.

Dz. Urz. Nr 159 poz. 5606

189

XXIII/ 189 /2008

18.03.2008

Reasumpcja Uchwały nr XXII/179/2008 z dnia 28 lutego 2008r

19.09.2008r.

Dz. Urz. Nr 159 poz. 5607

190

XXIII/190 /2008

18.03.2008

Uchylenie uchwały nr XXII/186/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Brwinów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu.

191

XXIII/191 /2008

18.03.2008

Wykonania prawa pierwokupu wieczystego użytkowania działki o nr ew. 335, położonej

w miejscowości Moszna Wieś.

192

XXIII/ 192 /2008

18.03.2008

Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Brwinów na 2008 rok.

193

XXIII/193 /2008

18.03.2008

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego części działek nr ew. 6/1 i 6/2 w Parzniewie, gmina Brwinów.

05.08.2008r.

Dz. Urz. Nr 133 poz.4654

194

XXIII/ 194 /2008

18.03.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

19.09.2008r.

Dz. Urz. Nr 159 poz. 5608

195

XXIII/195 /2008

18.03.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

19.09.2008r.

Dz. Urz. Nr 159 poz. 5609

196

XXIII/ 196 /2008

18.03.2008

Zasad udzielania stypendiów dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

05.08.2008r.

Dz. Urz. Nr 133 poz.4655

197

XXIII/197/2008

18.03.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

19.09.2008r.

Dz. Urz. Nr 159 poz. 5610

198

XXIII/198 /2008

18.03.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

19.09.2008r.

Dz. Urz. Nr 159 poz. 5611

199

XXIV/199/2008

02.04.2008

Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

w Brwinowie.

200

XXIV/200/2008

02.04.2008

Nadania imienia gimnazjum w Żółwinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Żółwinie.

23.04.2008r.

Dz. Urz. Nr 57 poz. 2035

201

XXV/201/2008

24.04.2008

Absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów.

202

XXVI/202/2008

06.05.2008

Lokalizacji przedszkola po północnej stronie Brwinowa.

203

XXVI/203/2008

06.05.2008

Przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

204

XXVI/204/2008

06.05.2008

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

205

XXVI/205/2008

06.05.2008

Nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości nr ew. 101/1 położonej w Brwinowie, obr. 10, stanowiącej część drogi – ulicy bocznej od Żwirki i Wigury.

206

XXVI/206/2008

06.05.2008

Nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin (Wschodnia)

09.07.2008r.

Dz. Urz. Nr 114 poz. 4117

207

XXVI/207/2008

06.05.2008

Nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy

(Krzywa)

09.07.2008r.

Dz. Urz. Nr 114 poz. 4118

208

XXVI/208/2008

06.05.2008

Nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin

(Zielna)

09.07.2008r.

Dz. Urz. Nr 114 poz. 4119

209

XXVI/209/2008

06.05.2008

Aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Brwinów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

210

XXVI/210/2008

06.05.2008

Zaciągnięcia kredytu.

20.10.2008r.

Dz. Urz. Nr 179 poz. 6426

211

XXVI/211/2008

06.05.2008

Zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie inwestycji realizowanej wspólnie z Powiatem Pruszkowskim, przekraczającego granicę ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2008r.

20.10.2008r.

Dz. Urz. Nr 179 poz. 6427

212

XXVI/212/2008

06.05.2008

Pomocy finansowej dla Gminy Brwinów na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

20.10.2008r.

Dz. Urz. Nr 179 poz. 6428

213

XXVI/213/2008

06.05.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

20.10.2008r.

Dz. Urz. Nr 179 poz. 6429

214

XXVI/214/2008

06.05.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008 r.

20.10.2008r.

Dz. Urz. Nr 179 poz. 6430

215

XXVI/215/2008

06.05.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008 r.

20.10.2008r.

Dz. Urz. Nr 179 poz. 6431

216

XXVI/216/2008

06.05.2008

Współdziałania Gminy Brwinów z Powiatem Grodziskim, Powiatem Pruszkowskim, Gminą Grodzisk mazowiecki i miastem Milanówek w celu podjęcia działań na rzecz budowy Północnej Trasy Dojazdowej.

217

XXVI/217/2008

06.05.2008

Przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za 2007r.

218

XXVI/218/2008

06.05.2008

Wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1 przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie.

219

XXVI/219/2008

06.05.2008

Przyjęcie Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i rodziną w Gminie Brwinów na lata 2008-2013.

220

XXVI/220/2008

06.05.2008

Przyjęcie Strategii Integracji i rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brwinów na lata 2008-2013.

221

XXVI/221/2008

06.05.2008

Wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 3 do umowy sprzedaży udziałów PKP Warszawska kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z dnia 30 września 2005 roku.

222

XXVII/222/2008

03.06.2008

Przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie Brwinów na lata 2008-2013”.

223

XXVII/223/2008

03.06.2008

Wydzierżawienia gruntu o pow. 16m2 z działki 91/6 położonej w Brwinowie przy ul. Wilsona 2.

224

XXVII/224/2008

03.06.2008

Złożenia przez Burmistrza Gminy Brwinów oświadczenia.

rozstrzygnięciem nadzorczym

Wojewody Mazowieckiego

z dn. 25 czerwca 2008 r.

stwierdzono nieważność

uchwały.

225

XXVII/225/2008

03.06.2008

Odpłatnego nabycia przez Gminę Brwinowie nieruchomości nr ew. 242/1 i 242/2 położonych
w Brwinowie, obr.8.

226

XXVII/226/2008

03.06.2008

Odpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów części działki nr ew. 491, położonej w Owczarni.

227

XXVII/227/2008

03.06.2008

Zmiany nieruchomości nr ew. 25/3, o pow. 367 m2 położonej w Brwinowie obr. 1 na działkę nr ew. 29
o pow. 858m2 w Brwinowie obr.1

228

XXVII/228/2008

03.06.2008

Nadania nazwy ulicy we wsi Owczarnia

(Leszczynowa)

03.08.2008r.

Dz. Urz. Nr 132 poz.4636

229

XXVII/229/2008

03.06.2008

Określenia zakresu prac dla zadania inwestycyjnego o nazwie „ Przebudowa dróg polegająca na utwardzaniu nawierzchni destruktem lub emulsja asfaltową, w tym na terenach wiejskich.”

rozstrzygnięciem nadzorczym

Wojewody Mazowieckiego

z dn. 25 czerwca 2008 r.

stwierdzono nieważność

uchwały.

230

XXVII/230/2008

03.06.2008

Zmian składu osobowego komisji Kultury Oświaty i Sportu.

231

XXVII/231/2008

03.06.2008

Zmian składu osobowego Komisji Skarbu
i Finansów.

232

XXVII/232/2008

03.06.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r

16.11.2008r.

Dz. Urz. Nr 195 poz. 7119

233

XXVII/233/2008

03.06.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r

16.11.2008r.

Dz. Urz. Nr 195 poz. 7120

234

XXVII/234/2008

03.06.2008

Uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Otrębusy, gmina Brwinów, położonego pomiędzy linią kolejową WKD, ul. Natalińską, szkołą podstawową,

a terenem łąk chronionych.

03.08.2008r.

Dz. Urz. Nr 132 poz.4337

235

XXVIII/235/2008

06.06.2008

Podjęcia współpracy przez Gminę Brwinów

z Gminą Trzebiatów.

236

XXIX/236/2008

18.06.2008

Zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie inwestycji przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2008r. i zmiany uchwały Nr XXII/183/2008 z dnia 28 lutego 2008r. Rady Miejskiej w Brwinowie

w sprawie zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie inwestycji

o wartości przekraczającej granicę ustaloną

w budżecie Gminy Brwinów na 2008r.

14.10.2008

Dz. Urz. Nr 175 poz. 6261

237

XXIX/237/2008

18.06.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r

25.11.2008r.

Dz.Urz. Nr 201 poz.7560

238

XXX/238/2008

30.06.2008

Reasumpcji uchwał nr XXIII/195/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18.03.2008r., nr XXVI/211/2008 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 06.05.2008r., XXVI/215/2008 Rady Miejskiej

w Brwinowie z dnia 06.05.2008r.

25.11.2008r.

Dz.Urz. Nr 201 poz.7561

239

XXX//239/2008

07.08.2008

Zmian w Uchwale Budżetowejnr XIX/161/2008 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r

240

XXXI/240/2008

07.08.2008

Zmian w Uchwale Budżetowejnr XIX/161/2008 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r

241

XXXI/241/2008

07.08.2008

Zmian w Uchwale Budżetowejnr XIX/161/2008 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r

242

XXXI/242/2008

07.08.2008

Zmian w Uchwale Budżetowejnr XIX/161/2008 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r

243

XXXI/243/2008

07.08.2008

Zmian w Uchwale Budżetowejnr XIX/161/2008 Rady miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r

244

XXXI/244/2008

07.08.2008

Wyrażenia zgody na zmianę praw związanych ze sprzedażą małżonkom I. i S. N. lokali mieszkalnych nr 1 i 2 przy

ul. Jasnej 12 w Brwinowie.

245

XXXI/245/2008

07.08.2008

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami.

246

XXXI/246/2008

07.08.2008

Wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów działek o nr ew. 224/3 i 224/4, położonych we wsi Żółwin.

247

XXXI/247/2008

07.08.2008

Zmian składu osobowego Komisji Rozwoju Terenów Wiejskich i Ekologii

248

XXXI/248/2008

07.08.2008

Nadania honorowego obywatelstwa Gminy Brwinów Pani Marynie Hebdzyńskiej

249

XXXI/249/2008

07.08.2008

Nadania honorowego obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Stanisławowi Rumiankowi.

250

XXXII/250/08

03.09.2008

Zwiększenia deficytu w budżecie Gminy Brwinów na rok 2008.

18.11.2009r.

Dz. Urz. Nr 184

Poz. 5184

251

XXXIII/251/08

03.09.2008

Utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 os 4 LEADER

252

XXXIII/252/08

03.09.2008

Określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, zatrudnionych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brwinów.

3.12.2008r.

Dz. Urz. Nr. 208 poz. 8196

253

XXXIII/253/08

03.09.2008

Nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości nr ew. 91/17 położonej

w Parzniewie, stanowiącej poszerzenie drogi – ulicy Działkowej w Pruszkowie.

254

XXXIII/254/08

03.09.2008

Sprzedaży części nieruchomości o pow. Ok. 90m2

z działki nr ew. 222/19, obr. 8 położonej

w Brwinowie przy ul. Armii Krajowej.

255

XXXIII/255/08

03.09.2008

Zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/08 Rady Miejskiej z dnia 10 stycznia 2008r.

18.11.2009r.

Dz. Urz. Nr 184

Poz. 5185

256

XXXIII/256/08

03.09.2008

Wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej

w Brwinowie Janusza Buczka

257

XXXIII/257/08

03.09.2008

Powołania Komitetu ds. przygotowania Obchodów 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 20 rocznicy odbudowy Pomnika Niepodległości.

258

XXXIII/258/08

03.09.2008

Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na IV kwartał 2008 roku w gminie Brwinów.

259

XXXIII/259/08

03.09.2008

Zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy Brwinów.

260

XXXIII/260/08

10.09.2008

Nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości nr ew. 175/3 stanowiącej drogę łączącą miasto Brwinów ze wsią Parzniew

261

XXXIII/261/08

10.09.2008

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

262

XXXIII/262/08

10.09.2008

Wydzierżawienia gruntu pod pojemniki z odzieżą używaną.

263

XXXIII/263/08

10.09.2008

Nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości nr ew. 490/3 i nr ew. 490/9 położonych w Żółwinie, przeznaczonych pod drogi.

264

XXXIII/264/08

10.09.2008

Zmiany Uchwały nr 170-IV z dnia 18 lutego 2004r. Rady Miejskiej w Brwinowie w spawie ustalenia stawek opłat targowych.

265

XXXIII/265/08

10.09.2008

Realizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami

w Kaniach.

266

XXXIII/266/08

10.09.2008

Realizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami

w Krosnach.

267

XXXIII/267/08

10.09.2008

Realizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami

w Otrębusach.

268

XXXIII/268/08

10.09.2008

Budowy chodnika w ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie.

269

XXXIII/269/08

10.09.2008

Oceny pracy Ośrodka Kultury w Brwinowie.

270

XXXIII/270/08

10.09.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

25.11.2009r.

Dz. Urz. Nr 190

poz. 5297

271

XXXIII/271/08

10.09.2008

Określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Brwinów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Uchylona Uchwałą Nr LXIX/642/2010

Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 30 września 2010r.

272

XXXIII/272/08

10.09.2008

Wprowadzenia komunikacji autobusowej (busowej) pomiędzy miastem Brwinów a Sołectwami Żółwin

i Owczarnia.

273

XXXIII/273/08

10.09.2008

Nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości nr ew. 333, obr. 8 położonej

w Brwinowie, wpisanej do ewidencji gruntów jako droga łącząca ul. Biskupiecką z ul. Armii Krajowej.

274

XXXIII/274/08

10.09.2008

Niewykonania przez Gminę Brwinów prawa pierwokupu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Kaniach – dz. nr ew. 1154, 1160, w obrębie Kanie.

275

XXXIII/275/08

10.09.2008

Zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z rzeczoznawcą majątkowym na wycenę nieruchomości na potrzeby Urzędu Gminy Brwinów, na lata 2008-2011.

276

XXXIII/276/08

10.09.2008

Reasumpcji Uchwały nr XXXI/242/2008 z dnia 07 sierpnia 2008r. zmieniającej Uchwałę Budżetową nr XIX/161/2008r. Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2007r. oraz zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej

w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

25.11.2009r.

Dz. Urz. Nr 190

poz. 5298

277

XXXIV/277/08

26.09.2008

Terenów SGGW położonych w Brwinowie.

278

XXXIV/278/08

26.09.2008

Wstąpienia na miejsce radnego Gminy Brwinów kandydata z tej samej listy.

279

XXXIV/279/08

26.09.2008

Wydzierżawienia gruntu o pow. 24m2 z działki 254 położonej w Brwinowie, obr. 8 przy ul. Powstańców Warszawy 4.

280

XXXIV/280/08

26.09.2008

Ustanowienia na czas nieokreślony nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości nr ew. 53/5, obr. 12 położonej w Brwinowie.

281

XXXIV/281/08

26.09.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

DZ. URZ. Nr 176 poz. nr 4546

z dnia 12.10.2010

282

XXXIV/282/08

26.09.2008

Zezwolenia na zaciągniecie przez Burmistrza zobowiązania zakresie inwestycji przekraczającej granicę ustalona w budżecie Gminy Brwinów na 2008r.

DZ. URZ. Nr 176 poz. nr 4547

z dnia 12.10.2010

283

XXXIV/283/08

26.09.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r

DZ. URZ. Nr 176 poz. nr 4548

z dnia 12.10.2010

284

XXXIV/284/08

26.09.2008

Zmniejszenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2008.

DZ. URZ. Nr 176 poz. nr 4549

z dnia 12.10.2010

285

XXXIV/285/08

26.09.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r

DZ. URZ. Nr 176 poz. nr 4550

z dnia 12.10.2010

286

XXXIV/286/08

26.09.2008

Zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie realizacji projektu „ Szkolna Akademia aktywności Lokalnej drogą do edukacji dla mieszkańców Gminy Brwinów” przekraczającego ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2008r.

287

XXXIV/287/08

26.09.2008

Zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie realizacji programu zdrowotnego pod nazwa „ Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie Brwinów na lata 2008-2013”, przekraczającego granice ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2008r.

288

XXXIV/288/08

26.09.2008

Zmiany uchwały Nr XXIX/236/2008 z dnia 18 czerwca 2008r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie inwestycji

o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2008r.

DZ. URZ. Nr 176 poz. nr 4551

z dnia 12.10.2010

289

XXXIV/289/08

26.09.2008

Zmian w składzie osobowym Komisji Skarbu

i Finansów.

290

XXXIV/290/08

26.09.2008

Zmian w składzie osobowym Komisji Rady Miejskiej w Brwinowie

291

XXXIV/291/08

26.09.2008

Zatwierdzenia projektu systemowego pt. „ Od apatii do sukcesu!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 oraz budżetu Gminy Brwinów w roku 2008.

292

XXXIV/292/08

26.09.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r

DZ. URZ. Nr 176 poz. nr 4552

z dnia 12.10.2010

293

XXXV/293/08

13.10.2008

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r

294

XXXVI/294/08

27.10.2008r.

Nadania honorowego obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Witoldowi Zapale

295

XXXVI/295/08

27.10.2008r.

Wydzierżawienia gruntu o pow. 18 m2 z działki

nr ew. 15 położnej we wsi Moszna – Parcela.

296

XXXVI/296/08

27.10.2008r.

Wydzierżawienia gruntu o pow. 11 m2 z działki

nr ew. 31/4 położonej w Brwinowie przy ul. Biskupieckiej 57, obr. 1.

297

XXXVI/297/08

27.10.2008r.

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

298

XXXVI/298/08

27.10.2008r.

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

299

XXXVI/299/08

27.10.2008r.

Zmiany uchwały nr XVI/111/07 z dnia 29 października 2007 roku.

300

XXXVI/300/08

27.10.2008r.

Udzielenia upoważnienia Kierownikowi Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brwinowie.

301

XXXVI/301/08

27.10.2008r.

Zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy Brwinów.

302

XXXVIII/302/2008

24.11.2008r

Zmiany Uchwały Nr XXXVI/300/2008 Rady Miejskiej w Brwinów z dnia 27 października 2008r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brwinowie.

303

XXXVIII/303/2008

24.11.2008r

Wydzierżawienia gruntu o pow. 161m2 z działki

nr ew. 58/2 położnej we wsi Parzniew.

304

XXXVIII/304/2008

24.11.2008r

Odpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości nr ew. 2/1 i nr ew. 2/2 stanowiącej część ul. Gołębiej oraz nieruchomości nr ew. 35/3 stanowiącej część ul. Leśnej położonych

w Owczarni.

305

XXXVIII/305/2008

24.11.2008r

Zmiany uchwały nr XXIII/196/2008 z dnia 18 marca 2008 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

07.03.2009r.

Nr 29 poz. 656

306

XXXVIII/306/2008

24.11.2008r

Wszczęcia postępowania mającego na celu podział samorządowej instytucji kultury – Ośrodka kultury w Brwinowie i utworzeniaodrębnych instytucji kultury: Ośrodka kultury i Biblioteki Publicznej.

307

XXXVIII/307/2008

24.11.2008r

Uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

308

XXXVIII/308/2008

24.11.2008r

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

309

XXXVIII/309/2008

24.11.2008r

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

310

XXXVIII/310/2008

24.11.2008r

Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2009 rok.

07.03.2009r.

Nr 29 poz. 657

311

XXXVIII/311/2008

24.11.2008r

Poboru podatku od nieruchomości, rolnego

i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso na 2009 rok.

07.03.2009r.

Nr 29 poz. 658

312

XXXVIII/312/2008

24.11.2008r

Określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2009 rok.

07.03.2009r.

Nr 29 poz. 659

313

XXXVIII/313/2008

24.11.2008r

Określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2009 rok.

07.03.2009r.

Nr 29 poz. 660

314

XXXVIII/314/2008

24.11.2008r

Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2009 rok.

rozstrzygnięciem nadzorczym

RIO z dn. 29 grudnia 2008r.

stwierdzono nieważność

załącznik nr 1

07.03.2009r.

Nr 29 poz. 661

315

XXXVIII/315/2008

24.11.2008r

Wprowadzenia opłaty od posiadania psów

i określenia jej stawki na 2009 rok.

07.03.2009r.

Nr 29 poz. 662

316

XXXIX/316/2008

28.11.2008r.

Aktualizacji Wieloletniego Programu Gospodarczego dla Gminy Brwinów na lata 2009 - 2013

317

XXXIX/317/2008

28.11.2008r

Upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji projektu pn .”Czyste życie. Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”

318

XXXIX/318/2008

28.11.2008r

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

319

XXXIX/319/2008

28.11.2008r

Zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

rozstrzygnięciem nadzorczym

RIO z dn. 7 stycznia 2009r.

stwierdzono nieważność

uchwały w § 6.

18.03.2009r.

Nr 36 poz. 874

320

XL/320/2008

15.12.2008r.

Ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kryteria i tryb dofinansowania kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Brwinów”

321

XL/321/2008

15.12.2008r.

Odpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości nr ew. 221/8, nr ew. 221/10 i nr ew. 221/13 położonych w Brwinowie, obr. 16 przeznaczonych pod drogi.

322

XL/322/2008

15.12.2008r.

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

323

XL/323/2008

15.12.2008r.

Zmiany uchwały XXVII/222/2008 z dnia 3 czerwca 2008 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „ Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie Brwinów na lata 2008-2013”

324

XL/324/2008

15.12.2008r.

Zmiany uchwały nr XXIV/287/2008 z dnia 26 września 2008 roku Rady Miejskiej w Brwinowie

w sprawie zezwolenia na zaciągnięcie przez Burmistrza zobowiązania w zakresie realizacji programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie Brwinów na lata 2008 -2013, przekraczającego granicę ustaloną w budżecie Gminy Brwinów na 2008r.

325

XL/325/2008

15.12.2008r.

Zamiany nieruchomości nr ew. 35 o pow. 6050m2 położonej w Brwinowie obr. 11 na dziakę nr ew. 38 o pow. 6339m2 położoną w Brwinowie obr. 11.

326

XL/326/2008

15.12.2008r.

Wniesienia aportu przez Gminę Brwinów do towarzystwa Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie.

327

XL/327/2008

15.12.2008r.

Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i palcówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Brwinów w roku 2009.

328

XL/328/2008

15.12.2008r.

Ustalenia stawek opłat targowych

rozstrzygnięciem nadzorczym

RIO z dn. 12 stycznia 2009r.

stwierdzono nieważność

uchwały w § 1 ust.2

18.03.2009r.

Nr 36 poz. 878

329

XL/329/2008

15.12.2008r.

Ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Panu Andrzejowi Guzikowi Burmistrzowi Gminy Brwinów

330

XL/330/2008

15.12.2008r.

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

331

XLI/331/2008

29.12.2008r.

Niewykonania przez Gminę Brwinów prawa pierwokupu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Żółwinie – dz. nr ew. 20/1, nr ew. 20/2 i nr ew.21.

332

XLI/332/2008

29.12.2008r.

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

333

XLI/333/2008

29.12.2008r.

Zmian w Uchwale Budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.

334

XLI/334/2008

29.12.2008r.

Zmian w Uchwale nr II/6/06 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Terenów Wiejskich i Ekologii oraz

335

XLII/335/2008

14.01.2009

sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2009.

Dz. Urz.

Nr 58 poz. 1485

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie