Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 lipca 2019 15:02 | wersja 4 | Ten dokument ma 140 załączników 140

Uchwały 2007

28

V/28/2007

26.01.2007r.

Uchwalenia Programu współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

09.03.2007

Dz. Urz. Nr 55

poz. 1213

29

V/29/2007

26.01.2007r.

Reasumpcji uchwały nr III/17/2006 z dnia 21.12.2006 roku Rady Miejskiej w Brwinowie
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego.

30

V/30/2007

26.01.2007r.

Reasumpcji uchwały nr III/19/2006 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów.

31

V/31/2007

26.01.2007r.

Reasumpcji uchwały nr III/20/2006 z dnia 21.12.2006 roku Rady Miejskiej w Brwinowie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

32

V/32/2007

26.01.2007r.

Nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w Kaniach, stanowiącej ul. Miłą.

33

V/33/2007

26.01.2007r.

Wydzierżawienia gruntu o pow. 161m2 z działki o nr ew. 58/2 położonej we wsi Parzniew.

34

V/34/2007

26.01.2007r.

Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Brwinów w roku 2007.

09.03.2007

Dz. Urz. Nr 55

poz. 1214

35

V/35/2007

26.01.2007r.

Zmiany uchwały nr XXXVII/407/2005 z dnia 30 marca 2005r. Rady Miejskiej w Brwinowie
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brwinów.

36

VI/36/2007

22.02.2007r.

Intencyjna w sprawie utworzenia Muzeum – Izby Pamięci Narodowej w Brwinowie.

37

VI/37/2007

22.02.2007r.

Zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Brwinów

38

VI/38/2007

22.02.2007r.

Uchwalenia budżetu Gminy Brwinów na rok 2007.

39

VI/39/2007

26.02.2007r.

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Brwinów na rok 2007.

40

VI/40/2007

26.02.2007r.

Wydzierżawienia gruntu o pow. 25m2 z działki o nr ew. 139 położonej przy ul. Szkolnej w Kaniach.

41

VI/41/2007

26.02.2007r.

Zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
w gminie Brwinów.

42

VII/42/2007

22.03.2007r.

Powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Brwinów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Brwinowie ich oświadczenia lustracyjnego.

43

VII/43/2007

22.03.2007r.

Sprzedaży działki o nr ew. 228 położonej
w Brwinowie przy ul. Sochaczewskiej.

44

VII/44/2007

22.03.2007r.

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Gminy Brwinów – część II miejscowość TERENIA(z wyłączeniem terenu objętego uchwałą nr 17-IV Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2002r.)

18.08.2007

Dz. Urz. Nr 162 poz. 4398

45

VII/45/2007

22.03.2007r.

Sposobu załatwienia skargi Pana W. K. na działalność Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie oraz na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.

46

VII/46/2007

22.03.2007r.

Powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji.

47

VII/47/2007

22.03.2007r.

Zmiany składu osobowego Komisji Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej.

48

VII/48/2007

22.03.2007r.

Zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Terenów Wiejskich i Ekologii.

49

VII/49/2007

22.03.2007r.

Zmiany składu osobowego Komisji Skarbu
i Finansów.

50

VII/50/2007

22.03.2007r.

Zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.

51

VII/51/2007

22.03.2007r.

Stawek za korzystanie przez radnego z pojazdu samochodowego niebędącego własnością Gminy do celów służbowych.

52

VII/52/2007

22.03.2007r.

Upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

53

VII/53/2007

22.03.2007r.

Zmian w uchwale nr VI/37/2007 z dnia 22 lutego 2007 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Brwinów.

54

VII/54/2007

22.03.2007r.

Zmian w uchwale budżetowej nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007r.

18.08.2007r.

Dz. Urz. Nr 162

poz. 4399

55

VII/55/2007

22.03.2007r.

wystąpienia doTrybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie, czy art. 73 ust. 2 pkt. 1 w zw. zart. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zm.), rozumiany w sposób nakładający na gminę obowiązek wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi gminne oraz drogi lokalne miejskie, jakie istniały przed dniem 1 stycznia 1999r., jest zgodny z art. 2
i art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP.

56

VIII/56/2007

03.04.2007r.

Zmian w Uchwale Budżetowej nr VI/38/2007 rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007r.

18.08.2007r.

Dz. Urz. Nr 162

poz. 4400

57

VIII/57/2007

03.04.2007

Zwiększenie deficytu budżetowego Gminy Brwinów na rok 2007.

18.08.2007r.

Dz. Urz. Nr 162, poz. 4401

58

IX/58/2007

26.04.2007

Nie wykonania prawa pierwokupu wieczystego użytkowania działek o nr.ew.51/3,51/4,51/5,51/6
i 51/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Moszna Parcela

59

IX/59/2007

26.04.2007

Ustalenie dla gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5%(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem ,jak
i w miejscu sprzedaży oraz usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

02.06.2007r.

Dz. Urz. Nr 102, poz. 2556

60

IX/60/2007

26.04.2007

Sprawa nadania Honorowego Obywatelstwa gminy Brwinów Pani zofii Gajewskiej

61

IX/61/2007

26.04.2007

Sprawa nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Pani Krystynie Mirackiej - Rosińskiej

62

IX/62/2007

26.04.2007

Sprawa nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Pani Jadwidze Wolcendorf

63

IX/63/2007

26.04.2007

Sprawa nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Adamowi Krupkowskiemu

64

IX/64/2007

26.04.2007

Sprawa nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brwinów Panu Stefanowi Wolcendorfowi

65

IX/65/2007

26.04.2007

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

05.07.2007r.

Dz. Urz. Nr 126, poz. 3323

66

IX/66/2007

26.04.2007

Sprawa przekazania wypełnionego oświadczenia lustracyjnego Sekretarza i Skarbnika Gminy Brwinów do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej

67

IX/67/2007

11.05.2007

Sprawa zmian w Uchwale Budżetowej nr VI/38/2007 Rady Miejskiej Brwinowie z dnia 22 lutego 2007r.

68

IX/68/2007

11.05.2007

Sprawa zwiększenia deficytu budżetowego
w budżecie Gminy Brwinów na rok 2007.

01.09.2007r.

Dz. Urz. Nr 173, poz. 4740

69

IX/69/2007

11.05.2007

Sprawa zaciągnięcia kredytu

01.09.2007r.

Dz. Urz. Nr 173, poz. 4741

70

IX/70/2007

11.05.2007

Sprawa wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego działki nr ew. 2/1 położonej w Brwinowie ,obręb 17

71

X/71/2007

24.05.2007

Sprawa reasumpcji uchwały IX/59/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie ustalenia dla Gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu pow.4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza , jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

02.06.2007r.

Dz. Urz. Nr 102, poz. 2557

72

X/72/2007

24.05.2007

Sprawa rozpatrzenia skargi Klubu Sportowego „Wolta” na działalność Burmistrza Gminy Brwinów,

73

X/73/2007

24.05.2007

Sprawa sprzedaży działki nr ew. 266/2 o pow. 6600 m2 , położonej we wsi Moszna.

74

X/74/2007

24.05.2007

Sprawa nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości położonej w Żółwinie , wydzielonej jako droga wewnętrzna , boczna od ul. Leśnej

75

X/75/2007

24.05.2007

Sprawa przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kaniach, gmina Brwinów – działki o nr ew. 150/41-150/51 (uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie Nr 462-III z 9października 2002r.)

76

X/76/2007

24.05.2007

Sprawa wyrażania zgody na wydzierżawienie w trybie bez przetargowym nieruchomości położonej przy ulicybiskupieckiej w Brwinowie.

77

X/77/2007

24.05.2007

Sprawa zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2007.

18.09.2007

Dz. Urz. Nr 186 poz. 5203

78

X/78/2007

24.05.2007

Sprawa zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

18.09.2007

Dz. Urz. Nr 186 poz. 5204

79

XI/79 /2007

28.06.2007

Sprawa terenów SGGW położonych w Brwinowie.

rozstrzygnięciem nadzorczym

Wojewody Mazowieckiego

z dn. 24 lipca 2007 r.

stwierdzono nieważność

uchwały.

80

XI/ 80/2007

28.06.2007

Sprawa nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości nr ew. 223/7 i nr ew. 224/19 położonych w Owczarni, stanowiących drogę boczną od ul. Książenickiej.

81

XI/ 81/2007

28.06.2007

Sprawa wydzierżawienia gruntu działki o nr ew. 30 położonej przy ul. Biskupieckiej w Brwinowie, stanowiącej własność Gminy Brwinów.

82

XI/82 /2007

28.06.2007

Sprawa wniesienia aportu przez Gminę Brwinów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ Zieleń Miejska” sp. z o. o. w Pruszkowie.

83

XI/83 /2007

28.06.2007

Sprawa zmiany w Uchwale Budżetowej nr VI/38/ 2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007r.

84

XI/ 84/2007

28.06.2007

Sprawa zmian w Uchwale Budżetowej nr VI/38/2007 rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007r.

85

XI/85 /2007

28.06.2007

Sprawa ustalenia opłat za wodę oraz za odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Brwinów.

86

XI/86 /2007

28.06.2007

Sprawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacyjne w Brwinowie.

rozstrzygnięciem nadzorczym

Wojewody Mazowieckiego

z dn. 24 lipca 2007 r.

stwierdzono nieważność

uchwały.

87

XI/87 /2007

28.06.2007

Sprawa wydzierżawienia części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewid. 231/1o ogólnej pow. 3.508 m2 przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie.

88

XI/88 /2007

28.06.2007

Sprawa powołania Zespołu rady Miejskiej w Brwinowie do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników do sądów powszechnych.

89

XI/ 89/2007

28.06.2007

Sprawa dokonania kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli.

90

XI/90 /2007

28.06.2007

Sprawa skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej,

91

XI/ 91/2007

28.06.2007

Sprawa zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Terenów Wiejskich i Ekologii.

92

XI/92 /2007

28.06.2007

Sprawa zmiany składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.

93

XI/93 /2007

28.06.2007

Sprawa zmian w Uchwale Budżetowej nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007r.

94

XII/94/2007

18.07.2007

sprawa zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2007.

95

XII/95/2007

18.07.2007

sprawa wyrażenia opinii nt. wniosku przedłożonego przez Nadleśnictwo Chojnów o uznanie za las ochronny.

96

XII/96/2007

18.07.2007

sprawa reasumpcji uchwały XI/85/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie ustalenia opłat za wodę oraz za odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Brwinów.

97

XIII/97/2007

26.07.2007

sprawa zmian w Uchwale Budżetowej nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowiednia 22 lutego 2007r.

98

XIV/98/2007

06.09.2007

Sprawa uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Kanie – teren Popówku.

99

XIV/99/2007

06.09.2007

Sprawa nadania nazwy ulicy we wsi Kanie
( Małej Łąki)

100

XIV/100/ 2007

06.09.2007

Sprawa nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości nr ew. 2/4, 2/6 i 2/29 położonych w Domaniewku, stanowiących dojazd do drogi Płochocin-Domaniew.

101

XIV/101 /2007

06.09.2007

Sprawa nadania nazw ulicom we wsi Kanie (Azaliowa)

102

XIV/102 /2007

06.09.2007

Sprawa nadania nazw ulicom w miejscowości Krosna-Wieś ( Słoneczna, Tęczowa, Józefowska)

103

XIV/103 /2007

06.09.2007

sprawa nadanie nazwy ulicy we wsi Parzniew

(Strusia)

104

XIV/104 /2007

06.09.2007

Sprawa zmian w Uchwale budżetowej nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007r.

105

XV/105/2007

19.09.2007

Sprawa nadania nazwy ulicy w Brwinowie (Gardenii)

106

XV/106/2007

19.09.2007

Sprawa nadania nazwy ulicy we wsi Owczarnia

(Lawendowa)

107

XV/107/2007

19.09.2007

Sprawa zmian w Uchwale Budżetowej nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007r.

108

XVI/108/2007

29.10.2007

Sprawa zamiany składu osobowego Komisji Rozwoju Terenów Wiejskich i Ekologii

109

XVI/109/2007

29.10.2007

Sprawa zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

110

XVI/110/2007

29.10.2007

Sprawa zgłoszenia kandydatów do nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

111

XVI/111/2007

29.10.2007

Sprawa zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów a Gminami „ Podkowa Leśna, Błonie, Leszno, Michałowice, Nadarzyn, Milanówek dotyczącego powierzenia gminie Milanówek zadania publicznego.

112

XVI/112/2007

29.10.2007

Sprawa rozpatrzenia skargi Pana W. K. na działalność Kierownika Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.

113

XVI/113/2007

29.10.2007

Sprawa nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin.

(Szyszkowa)

20.12.2007r.

Dz. Urz. Nr 265 poz.9097

114

XVI/114/2007

29.10.2007

Sprawa nadania nazwy ulicy w Brwinowie

(Osiedlowa)

20.12.2007r.

Dz. Urz. Nr 265 poz.9088

115

XVI/115/2007

29.10.2007

Sprawa nadania nazwy ulicy we wsi Owczarnia

(Pod Dębami)

20.12.2007r.

Dz. Urz. Nr 265 poz.9089

116

XVI/116/2007

29.10.2007

Sprawa nadania nazw ulicom w miejscowościach: Krosna-Wieś, Krosna-Parcela i Biskupice.

(Marianka, Promyk, Długa, Nadrzeczna)

20.12.2007r.

Dz. Urz. Nr 265 poz.9090

117

XVI/117/2007

29.10.2007

Sprawa wydzierżawienia części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewd. 231/1
o ogólnej pow. 3.508m2 przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie.

118

XVI/118/2007

29.10.2007

Sprawa nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinow nieruchomości nr ew. 107/5 położonej
w Owczarni, stanowiącej część drogi – ul. Piastowskiej.

119

XVI/119/2007

29.10.2007

Sprawa niewykonania prawa pierwokupu wieczystego użytkowania działki o nr ew. 1158 położonej we wsi Kanie.

120

XVI/120/2007

29.10.2007

Sprawa niewykonania prawa pierwokupu wieczystego użytkowania działki o nr ew. 1157, położonej we wsi Kanie.

121

XVI/121/2007

29.10.2007

Sprawa zmiany uchwały Nr 269-III Rady Miejskiej
w Brwinowie z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Rawskiej w Brwinowie na rzecz:

122

XVI/122/2007

29.10.2007

Sprawa zmiany uchwały nr XXXV/363/2005 z dnia 31 stycznia 2005r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr XXIX/286/2004 z dnia 6 września 2004r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brwinów.

20.12.2007r.

Dz. Urz. Nr 265 poz. 9091

123

XVI/123/2007

29.10.2007

Sprawa ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego zatrudnionych w szkołach i palcówkach prowadzonych przez gminę Brwinów.

124

XVI/124/2007

29.10.2007

Sprawa zamiany Uchwały nr XXXVII/409/2005
z dnia 30 marca 2005r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

125

XVI/125/2007

29.10.2007

Sprawa ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Brwinowie.

126

XVI/126/2007

29.10.2007

Sprawa przyjęcia sprawozdania z prac Zespołu ds. utworzenia Muzeum – Izby Pamięci Narodowej.

127

XVI/127/2007

29.10.2007

Sprawa wyborówławników na kadencje w latach 2007 – 2011.

128

XVI/128/2007

29.10.2007

Sprawa zmian w Uchwale Budżetowej nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007r.

29.02.2008r.

Dz. Urz. Nr 25 poz. 967

129

XVI/129/2007

29.10.2007

Sprawa zmian w Uchwale Budżetowej nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007r.

29.02.2008r.

Dz. Urz. Nr 25 poz.968

130

XVI/130/2007

29.10.2007

Sprawa określenia zasad wnoszenia wkładu pieniężno – partycypacyjnego na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ Zieleń Miejska” Spółka z o. o. w Pruszkowie w celu realizacji budownictwa wielorodzinnego dla mieszkańców Gminy Brwinów oraz ustalenia stawek procentowych tego wkładu.

131

XVII/131/2007

29.11.2007

Sprawa zmian w Uchwale Budżetowej nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007r.

132

XVII/132/2007

29.11.2007

Sprawa zmian w Uchwale Budżetowej nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007r.

133

XVII/133/2007

29.11.2007

Sprawa zmian w Uchwale Budżetowej nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007r.

134

XVII/134/2007

05.12.2007

Sprawa zmian w Uchwale Budżetowej nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007r.

135

XVII/135/2007

05.12.2007

Sprawa nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości nr ew. 397/2, 397/24, 490/1, 432/1, 432/3, 433/1, 433/8, 433/13, 434/1, 434/4, 435/1, 439/7 i 439/9 położonych w Żółwinie, przeznaczonych pod drogi – między ul. Młochowską a ul. Południową.

136

XVII/136/2007

05.12.2007

Sprawa nadani nazwy ulicy we wsi Domaniewem

(Feliksa)

06.04.2008r.

Dz. Urz. Nr 47

poz. 1667

137

XVII/137/2007

05.12.2007

Sprawa nadania nazw ulicom we wsi Żółwin

(Sarenki, Zmierzchu, Porannej Zorzy, Świerszczy, Leśne Echa, Jelonka, Żwirka i Muchomora, Latawca)

06.04.2008r.

Dz. Urz. Nr 47 poz. 1668

138

XVII/138/2007

05.12.2007

Sprawa wniesienia aportu przez Gminę Brwinów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o. o. w Pruszkowie.

139

XVII/139/2007

05.12.2007

Sprawa obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 rok.

06.08.2008r.

Dz. Urz. Nr 134 poz.4717

140

XVII/140/2007

05.12.2007

Sprawa poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso na 2008 rok.

10.02.2008r.

Dz. Urz. Nr 13 poz. 469

141

XVII/141/2007

05.12.2007

Sprawa wprowadzenia opłaty od posiadania psów
i określenia jej stawki na 2008 rok.

06.08.2008r.

Dz. Urz. Nr 134 poz.4718

142

XVII/142/2007

05.12.2007

Sprawa określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008rok.

06.04.2008r.

Dz. Urz. Nr 47 poz. 1669

143

XVII/143/2007

05.12.2007

Sprawa określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

06.08.2008r.

Dz. Urz. Nr 134 poz. 4719

144

XVII/144/2007

05.12.2007

Sprawa określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych na 2008 rok.

06.08.2008r.

Dz. Urz. Nr 134 poz. 4720

145

XVII/145/2007

05.12.2007

Sprawa wyrażenie zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku komunalnym przy ul. Rynek 28 w Brwinowie.

146

XVII/146/2007

05.12.2007

Sprawa wydzierżawienia gruntu o pow. 10 m2
z działki 88/11 stanowiącej część ul. Leśnej
w Brwinowie.

147

XVII/147/2007

05.12.2007

Sprawa niewykonania prawa pierwokupu wieczystego użytkowania działki o nr ew. 1159 położonej we wsi Kanie.

148

XVII/148/2007

05.12.2007

Sprawa wydzierżawienia części gruntu pod istniejącymi pawilonami na działce nr ewid. 231/1
o ogólnej pow. 3.508m2 przeznaczonej pod targowisko miejskie w Brwinowie.

149

XVII/149/2007

05.12.2007

Sprawa zmiany składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.

150

XVII/150/2007

05.12.2007

Sprawa zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.

151

XVII/151/2007

05.12.2007

Sprawa powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Brwinów o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Brwinowie ich oświadczenia lustracyjnego.

152

XVIII/152/2007

20.12.2007

Sprawa nieodpłatnego nabycia przez Gminę Brwinów nieruchomości nr ew. 109/10 położonej
w Brwinowie, stanowiącej drogę – odchodząca od ul. Żwirki i Wigury.

153

XVIII/153/2007

20.12.2007

Sprawa zmiany uchwały nr XVII/151/2007 z dnia 5 grudnia 2007r. rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Brwinów o obowiązku przedłożenia radzie Miejskiej w Brwinowie ich oświadczeń lustracyjnych.

154

XVIII/154/2007

20.12.2007

Sprawa przekazania wypełnionego oświadczenia lustracyjnego Sekretarza i Skarbnika Gminy Brwinów do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci narodowej.

155

XVIII/155/2007

20.12.2007

Sprawa zamiany załącznika do uchwały nr LI/533/2006r z dnia 3 lutego 2006r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006-2013.

156

XVIII/156/2007

20.12.2007

Sprawa uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008r.

157

XVIII/157/2007

20.12.2007

Sprawa Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brwinóww roku 2008.

04.05.2008r.

Dz. Urz. Nr 64 poz. 2331

158

XVIII/158/2007

20.12.2007

Sprawa wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

159

XVIII/159/2007

20.12.2007

Sprawa zmian w Uchwale Budżetowejnr Vi/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007r.

13.06.2008r.

Dz. Urz. Nr 98 poz. 3501

160

XIX/160/2007

27.12.2007

Sprawa zmian w Uchwale Budżetowej nr VI/38/2007 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 lutego 2007r.

21.06.2008r.

Dz. Urz. Nr 103 poz. 3707

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie