Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2019 14:02 | wersja 2 | Ten dokument ma 72 załączniki 72

Uchwały 2006

Uchwały 2006

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia uchwały

Sprawa, jakiej dotyczy uchwała

Uwagi/

Publikacja

Dziennik

Urzędowy

1.

LI/524/2006

3.02.2006

zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005 r.


2.

LI/525/2006

3.02.2006

zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005 r.


3.

LI/526/2006

3.02.2006

odrzucenia zarzutu Pani …, złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północno-wschodniej części Brwinowa - część oznaczona literą E


4.

LI/527/2006

3.02.2006

odrzucenia części zarzutu Pana …, złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestennego terenu w północno-wschodniej części Brwinowa - część oznaczona literą D


5.

LI/528/2006

3.02.2006

odrzucenia zarzutu Pani …, złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północno-wschodniej części Brwinowa - część oznaczona literą D


6.

LI/529/2006

3.02.2006

sprzedaży działek o nr ew. 222/10, 222/12, 222/13, 222/16, 222/17, 222/18, 222/19 położonych w Brwinowie przy ul. Armii Krajowej


7.

LI/530/2006

3.02.2006

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brwinów obejmującej miejscowość Owczarnia część I


8.

LI/531/2006

3.02.2006

górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych


9.

LI/532/2006

3.02.2006

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmniny Brwinów


10.

LI/533/2006

3.02.2006

przyjęcia Planu Rozwoju Loklanego Gmniny Brwinów na lata 2006 - 2013


11.

LII/534/2006

27.02.2006

zmiany załącznika do uchwały nr XLVI/486/2005 z dnia 10 listopada 2005 roku Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Gospodarczego dla Gminy Brwinów na lata 2005-2013


12.

LIII/535/2006

6.03.2006

zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005 r.


13.

LIII/536/2006

6.03.2006

zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005 r.


14.

LIII/537/2006

6.03.2006

odrzucenia w części protestu Pana …, złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Żółwin, gmina Brwinów, oznaczonego jako część II


15.

LIII/538/2006

6.03.2006

odrzucenia w części protestu Pana …, złożonego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Żółwin, gmina Brwinów, oznaczonego jako część II


16.

LIII/539/2006

6.03.2006

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Żółwin oznaczonego jako część II


17.

LIII/540/2006

6.03.2006

uhwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu północno-wschodniej części Brwinowa - część zonaczona literą E


18.

LIII/541/2006

6.03.2006

wydzierżawienia gruntu o pow. 20m2 z części działki nr ew. 248/2 stanowiącej ulicę Ciechanowską w Brwinowie, przylegającej bezpośrednio do działek o nr ew. 45/1 i 45/2


19.

LIII/542/2006

6.03.2006

wydzierżawienia gruntu o pow. 116m2 z działki o nr ew. 55 położonej przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie, stanowiącej właśność Gminy Brwinów


20.

LIII/543/2006

10.03.2006

zaciągnięcia kredytu


21.

LIV/544/2006

31.03.2006

zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005 r.


22.

LIV/545/2006

31.03.2006

zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005 r.


23.

LIV/546/2006

31.03.2006

zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005 r.


24.

LIV/547/2006

31.03.2006

zmiany uchwały nr 123-III z dnia 22 października 1999r. W sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną


25.

LIV/548/2006

31.03.2006

zmiany uchwały nr LIII/542/2006 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu o pow. 116m2 z działki o nr ew. 55 położonej przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie, stanowiącej własność Gminy Brwinów


26.

LIV/549/2006

31.03.2006

sprzedaży działki o nr ew. 3/18, 3/17, 3/15 i części działki 3/8 położonych w Brwinowie przy ul. Sochaczewskiej


27.

LV/550/2006

27.04.2006

sprzedaży na rzecz Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Brwinowie zabudowanej działki nr ew. 4/3 o pow. 1687 m2, położonej w Brwinowie przy ul. Piłsudzkiego, obręb 4


28.

LV/551/2006

27.04.2006

przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 29 listopada 2004r. uchwałą nr XXXIII/333/2004 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parzniewa, gmina Brwinów - Etap II (obszar obejmujący działki nr ew. 6/1, 17, 82/2 i część działki nr ew. 6/2)


29.

LV/552/2006

27.04.2006

nieodpłatnego nabycia przez gminę Brwinów nieruchomości położonych we wsi Parzniew - działki nr ew. 6/7 i 6/8


30.

LV/553/2006

27.04.2006

wydzierżawienia gruntu o pow. 70m2 z działki 53/8 położonej przy ul. Grodziskiej w Brwinowie, stanowiącej własność Gminy Brwinów


31.

LV/554/2006

27.04.2006

podziału gminy Brwinów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach samorządowych


32.

LV/555/2006

27.04.2006

absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów


33.

LV/556/2006

4.05.2006

zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005 r.


34.

LVI/557/2006

31.05.2006

zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005 r.


35.

LVI/558/2006

31.05.2006

zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005 r.


36.

LVI/559/2006

31.05.2006

nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin (Akacjowa)


37.

LVI/560/2006

31.05.2006

zmiany uchwały nr XXXIX/417/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Brwinów


38.

LVI/561/2006

31.05.2006

zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszenia dyscypliny finasów publicznych w Urzędzie Gminy Brwinów


39.

LVI/562/2006

31.05.2006

wykonania prawa pierwokupu działek o nr ew. 6/6, 6/10 i 6/11 położonych we wsi Parzniew, gm. Brwinów


40.

LVII/563/2006

29.06.2006

zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005 r.


41.

LVII/564/2006

29.06.2006

zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005 r.


42.

LVII/565/2006

29.06.2006

przyjęcia "założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Brwinów".


43.

LVII/566/2006

29.06.2006

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Kanie (teren fabryki L'oreal)


44.

LVII/567/2006

29.06.2006

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kanie - dla terenu przy drodze wojewódzkiej Nr 719 (Warszawa - Grodzisk Maz.) na wschód od ul. Kolejowej, w skład którego wchodzą działki o nr ew. 156, 157/28, 157/29, 157/30, 157/31, część działki nr ew. 158 i część działki nr ew. 155/15 - część II.


45.

LVII/568/2006

29.06.2006

nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy (Stokrotki)


46.

LVII/569/2006

29.06.2006

nadania nazwy ulicy we wsi Zółwin (Dobra)


47.

LVII/570/2006

29.06.2006

sprzedaży nieruchomości zabudowanej o pow. ok. 50m2 z działek o nr ew. 285/1 i 285/2 położonych w Brwinowie przy ul. Wiejskiej


48.

LVII/571/2006

29.06.2006

przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 29 listopada 2004r. uchwałą nr XXXIII/333/2004 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parzniewa, gmina Brwinów - Etap II (obszar obejmujący działki nr ew. 6/1, 17, 82/2 i część działki nr ew. 6/2)


49.

LVII/572/2006

29.06.2006

wydzierżawienia części gruntu pod istniejącym pawilonem na działce nr ew. 233 znajdującej się w pasie drogowym przy targowisku miejskim w Brwinowie


50.

LVIII/573/2006

12.07.2006

utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic


51.

LVIII/574/2006

12.07.2006

zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005 r.


52.

LIX/575/2006

30.08.2006

uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu północno-wschodniej części Brwinowa - część oznaczona literą D


53.

LIX/576/2006

30.08.2006

wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości


54.

LIX/577/2006

30.08.2006

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości


55.

LIX/578/2006

30.08.2006

nadania nazwy ulicy we wsi Kanie (Kwiatów Polnych)


56.

LIX/579/2006

30.08.2006

sprzedaży działek o nr ew. 57/2 i 57/3 położonych w Brwinowie przy ul. Lilpopa róg Wilsona


57.

LIX/580/2006

30.08.2006

sprzedaży działek o nr ew. 24/1, 27/1, 27/2, 27/3 położonych w Brwinowie przy ul. Bratniej


58.

LIX/581/2006

30.08.2006

zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005 r.


59.

LIX/582/2006

30.08.2006

zwiększenia deficytu budżetowego w budżecie Gminy Brwinów na rok 2006


60.

LIX/583/2006

30.08.2006

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


61.

LIX/583a/2006

30.08.2006

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


62.

LIX/583b/2006

30.08.2006

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie


63.

LIX/584/2006

30.08.2006

zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005 r.


64.

LIX/585/2006

30.08.2006

zmian w Uchwale Budżetowej nr L/523/2005 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2005 r.


65.

LIX/586/2006

30.08.2006

ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych.


66.

LIX/587/2006

30.08.2006

zatrudnienia radcy prawnego na potrzeby Rady Miejskiej


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie