Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 października 2019 12:55 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Brwinów

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Brwinów

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Brwinów

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brwinów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brwinów:

  • 1.Rejestr instytucji kultury prowadzi Sekretarz Gminy Brwinów - Urząd Gminy Brwinów w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. 105 (tel.: 22 738 26 21, e-mail: sekretarz@brwinow.pl.
  • 2.Zgodnie z § 10 ust.1 ww. rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów.
  • 3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  • 1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  • 2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  • 4.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  • 5.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. Urzędzie Gminy Brwinów w Brwinowie, ul. Grodziska 12, pok. 105.
  • 6.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  • Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru kultury albo z księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1827), na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej strony podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej można dokonać w kasie Urzędu Gminy Brwinów lub na konto: 79 9291 0001 0097 6738 2000 0010.

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie