Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 grudnia 2018 14:26 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Referat Kadr i Organizacji

Referat Kadr i Organizacji

1.Referat Kadr i Organizacji zapewnia funkcjonowanie Urzędu i obsługę kadrową pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych.

2.Do zadań Referatu należy w szczególności:

1)prowadzenie:

a)biura obsługi interesanta Urzędu,

b)sekretariatów Burmistrza Gminy Brwinów i Zastępców Burmistrza Gminy Brwinów,

c)zbioru akt osobowych pracowników Urzędu,

d)dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy pracowników,

e)dokumentacji związanej ze zmianą wynagrodzeń, nagrodami jubileuszowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, okresowymi ocenami pracy, emeryturami i rentami, wyjazdami służbowymi, odpowiedzialnością majątkową,

f)planu i rejestru szkoleń pracowników i przekazywanie informacji o szkoleniach, przygotowywanie umów na używanie pojazdów do celów służbowych,

g)współpracy z Sądem Rejonowym w Pruszkowie w zakresie prowadzenia spraw związanych z pracą skazanych,

h)spraw związanych z praktykami uczniowskimi,

i)zbioru zarządzeń Burmistrza,

j)rejestru skarg i wniosków,

k)rejestru petycji;

2)współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w przedmiocie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych w Urzędzie oraz staży absolwenckich;

3)przygotowywanie umów z zakładami opieki zdrowotnej w związku z badaniami lekarskimi pracowników;

4)organizacja i przygotowanie dokumentacji komisji konkursowej na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem dyrektorów placówek oświatowych;

5)zamawianie, wydawanie i ewidencjonowanie obiegu pieczęci i tablic urzędowych;

6)współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura w Warszawie w związku z wyborami i referendami;

7)zapewnienie pracownikom Urzędu zaopatrzenia w materiały biurowe;

8)współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie składania rocznych zeznań podatkowych;

9)prenumerata czasopism;

10)obsługa ankiet dotyczących Gminy;

11)współpraca z GUS i PFRON w zakresie prawa pracy;

12)sprawy związane z oświadczeniami majątkowymi: Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Geodety Gminnego, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza;

13)prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień;

14)aktualizacja tablic informacyjnych, urzędowych w oparciu o materiały z poszczególnych referatów;

15)przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników Urzędu;

16)prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu, rejestru zwolnień lekarskich;

17)wydawanie legitymacji służbowych pracownikom;

18)prowadzenie książki kontroli, w której rejestruje się kontrole przeprowadzane w Urzędzie;

19)sprawy związane z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi Urzędu;

20)zapewnienie bieżącej wysyłki korespondencji urzędowej;

21)ewidencjonowanie korespondencji;

22)czynności związane z doręczaniem korespondencji wewnątrz Urzędu;

23)przeprowadzanie postępowań wyłączonych z ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

24)przygotowanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania referatu oraz przygotowywanie projektów lub istotnych warunków umów;

25)przygotowywanie i prowadzenie programów zdrowotnych realizowanych przez gminę Brwinów.

Pracownikami Referatu Kadr i Organizacji są:

L.p.
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Nr pokoju
Nr telefonu
1. Justyna Gołębiowska-Wdowczyk Kierownik Referatu 205 738-26-23
2. Katarzyna Kowalska Zastępca Kierownika 205 738-26-23
3. Ewa Rdest Podinspektor ds. Kancelaryjnych 007 738-26-01
4. Edyta Caban Inspektor ds. Obsługi Sekretariatu Burmistrza 102 738-26-12
5. Aneta Michalska Inspektor ds. obsługi sekretariatu 003 738-25-66
6. Ewa Graszka Inspektor 007 738-26-15
7. Katarzyna KarpińskaInspektor007 738-26-15
8. Dorota Gałązka Samodzielny referent007 738-26-15

9. Dorota Grzybowska Referent007 738-26-15

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie