Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 października 2019 12:08 | wersja 10 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego

Pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego

Pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego

ZAKRES DZIAŁANIA REFERATU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

L.p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

telefon

pokój

1.

Iwona Grzybczyk - Kostrzewska

Kierownik referatu

22 738-26-54

207

2.

Iwona Osińska

Inspektor d/s planowania przestrzennego

22 738-26-54

207

3.

Anna Michalak

Podinspektor d/s planowania przestrzennego

22 738-26-14

206

4.

Agata Doleżal

Inspektor d/s planowania przestrzennego

22 738-26-14

206

5.

Agnieszka Czarnecka

Inspektor d/s planowania przestrzennego

22 738-26-14

206

6.

Karolina Kozieł

pomoc administracyjna

22 738-26-54

206

Do zadań Referatu Planowania Przestrzennego należy:

1)kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy;

2)przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania opracowań planistycznych;

3)prowadzenie procedur związanych z sporządzaniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

4)prowadzenie procedur i koordynacja prac związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

5)prowadzenie rejestru miejscowych planów;

6)dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;

7)prowadzenie postępowań dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

8)prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego;

9)sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów;

10)sporządzanie zaświadczeń i opinii o przeznaczeniu terenu;

11)sporządzenie decyzji ustalającej wysokość opłaty z tytułu roszczeń wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opłaty planistycznej;

12)przygotowanie merytoryczne dokumentacji dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zakresu działania referatu oraz przygotowywanie projektów lub istotnych warunków umów.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie