Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 marca 2019 15:43 | wersja 7 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.


Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

w wieku do 18 roku życia,

w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny przysługuje dzieciom tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniujemu dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Termin ważności Karty

Rodzice

bezterminowo

Dzieci

do ukończenia 18 lat

Dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują

do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego – gdy dziecko uczy się w szkole,

do dnia 30 września, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia

Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia

na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności

Dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej

na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 r.ż.

Cudzoziemcy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny

na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

W przypadku ojca i matki

oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

W przypadku dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej

oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce

W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

W przypadku dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka

postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka

W przypadku dzieci powyżej 18 r.ż., które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka

oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, poza dokumentami, o których mowa powyżej, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

W przypadku rodzica

dokument potwierdzający tożsamość

W przypadku małżonka rodzica

dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa

W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia

akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

W przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia

dokument potwierdzający tożsamość

W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia

dokument potwierdzający tożsamość

Od 1 stycznia 2018r. we wzorze wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu pojawił się nowy powód przyznania Karty:

– „wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej). Ten rodzaj wniosku należy zaznaczyć jeśli członek rodziny wielodzietnej posiada już ważną Kartę Dużej Rodziny (na przykład tradycyjną) i chce posiadać tę Kartę również w drugiej formie (na przykład elektroniczną).

Na podany numer telefonu w załączniku (ZKDR-04) do wniosku zostanie wysłana wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do aplikacji mKDR, umożliwiającej korzystanie
z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej a na adres e-mail – numer Karty Dużej Rodziny oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację.

Opłaty:

Karta jest przyznawana bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w kwocie 9,56 zł. Ponadto:

wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:
1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Członkowie rodzin wielodzietnych, którzy Kartę Dużej Rodziny otrzymali do 31.12.2017r. w formie tradycyjnej, mogą bezpłatnie złożyć wniosek o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej do 31.12.2019r.

Lista instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom jest dostępna na stronach:

https://kdr-mwu.mpips.gov.pl

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny, można składać w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu:

Poniedziałek

8.00 – 18.00

Wtorek

8.00 – 16.00

Środa

8.00 – 16.00

Czwartek

8.00 – 16.00

Piątek

8.00 – 14.00

Informacje na tematKarty Dużej Rodziny można uzyskać pod nr tel. 22 738-26-67

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1832 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny ( Dz. U. Z 2017r. poz. 1465)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. ( Dz. U. 2017 poz. 2449)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie