Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 stycznia 2019 14:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

III sesjia Rady Miejskiej

Wyniki głosowania na III sesji Rady Miejskiej w Brwinowie w dniu 20 grudnia 2018 r.Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z I sesji.

4.Wręczenie Stypendiów gminy Brwinów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe.

5.Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.

6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie dotycząca analizy oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych na koniec kadencji 2014-2018.

7.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.

8.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025:

8.1.przedstawienie projektu uchwały;

8.2.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025;

8.3.głosowanie nad projektem uchwały.

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2019:

9.1.przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;

9.2.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2019;

9.3.przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków Komisji;

9.4.dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

9.5.głosowanie nad projektem uchwały budżetowejna 2019 rok.

10.Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

10.1 przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osóbniepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne
iterapeutyczne na rok 2019;

10.2 „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018-2023”;

10.3 podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dziecii uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz zasadzwrotu tychwydatków;

10.4ustanowienia w gminie Brwinów wieloletniego programu osłonowego „Posiłek
w szkole i domu” na lata 2019-2023;

10.5 przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na rok 2019;

10.6zmiany uchwały nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

10.7 rozpoznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie;

10.8zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia2017 rokuw sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025;

10.9zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.;

10.10ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018;

10.11ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów.

  • 11.Sprawy wniesione i wolne wnioski.

12.Zamknięcie sesji.Głosowano wniosek w sprawie:
Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 10.2 uchwały w sprawie: "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018-2023".

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski

NIEOBECNI (3)
Andrzej Guzik, Dariusz Krzemiński, Michał Segit.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji.


Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z I sesji.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (18)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (3)
Andrzej Guzik, Dariusz Krzemiński, Michał Segit.
4. Wręczenie Stypendiów Gminy Brwinów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe.


5. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie dotycząca analizy oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych na koniec kadencji 2014-2018.


7. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.


8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025:

8.1. przedstawienie projektu uchwały;

8.2.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025;

8.3.głosowanie nad projektem uchwały.


Głosowano wniosek w sprawie:
"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chopina i ul. Słonecznej w Kaniach wraz z opracowaniem projektu odwodnienia tych ulic dodać 200 tys. zł. Finansowanie zadania z Dz.900 rozdz. 90003 zakup samochodu ciężarowego.

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 15, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (4)

Andrzej Guzik, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn.


PRZECIW (15)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki.


WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Maciej Żukowski


NIEOBECNI (1)
Dariusz KrzemińskiGłosowano wniosek w sprawie:
"Opracowanie projektu przeprawy pieszo-rowerowej przez rzekę Zimna Woda w Kaniach dodać 100 tys. zł. Finansowanie zadania z Dz.900 rozdz. 90003 zakup samochodu ciężarowego. .

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 16, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (4)

Andrzej Guzik, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn.


PRZECIW (16)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (1)
Dariusz KrzemińskiGłosowano wniosek w sprawie:
"Opracowanie projektu przebudowy II części Rynku w Brwinowie, dodać 100 tys. zł" Finansowanie zadania z Dz.900 rozdz. 90003 zakup samochodu ciężarowego.

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 14, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (4)
Andrzej Guzik, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn.


PRZECIW (14)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski.


WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (1)

Dariusz KrzemińskiGłosowano wniosek w sprawie:
"zmiana zapisu Dz.921 92195 6050 w pkt.4 - z "Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Wilsona 2 na ul. Grodziską 18"..

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (7)

Adam Adamczyk, Andrzej Guzik, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Paweł Nyc, Maciej Żukowski.


PRZECIW (10)
Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki.


WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Michał Segit.


NIEOBECNI (1)
Dariusz KrzemińskiGłosowano wniosek w sprawie:
w rodz.90002 gospodarka odpadami w części opisowej na str.15 zmienić zapis "ponadto zaplanowano zamiast 70 tys. zł wstawić 20 tys. zł na zakup koszy dla mieszkańców, zgodnie z nowymi wytycznymi oraz 50 tys. zł na zakup worków na jesienną zbiórkę liści od mieszkańców.".

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 12, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (8)

Adam Adamczyk, Andrzej Guzik, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Karol Kühn, Paweł Nyc, Michał Segit, Maciej Żukowski.


PRZECIW (12)

Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki.


NIEOBECNI (1)
Dariusz KrzemińskiGłosowano wniosek w sprawie:
pozostawienia projektu uchwały w sprawie WPF w pierwotnym brzmieniu.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (8)

Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Andrzej Guzik, Barbara Koralewska, Paweł Nyc, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Maciej Żukowski.


PRZECIW (10)
Marta Bartos, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Adrianna Olczak, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki.


WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Karol Kühn, Grzegorz Matysiak.


NIEOBECNI (1)
Dariusz KrzemińskiGłosowano w sprawie:
głosowanie nad projektem uchwały

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (15)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Zbigniew Bartosik, Andrzej Guzik, Małgorzata Jabłońska, Karol Kühn, Michał Segit.


NIEOBECNI (1)
Dariusz Krzemiński
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2019:


9.1. przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;

9.2. odczytanie opinii Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2019;


9.3. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków Komisji;

9.4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

9.5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.


Głosowano w sprawie:

głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (17)

Adam Adamczyk, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


PRZECIW (1)

Marta Bartos


WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Andrzej Guzik, Małgorzata Jabłońska.


NIEOBECNI (1)
Dariusz Krzemiński10. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

10.1. przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2019;

Głosowano w sprawie:
przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2019;.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (18)


Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


PRZECIW (1)
Aldona Górniak


WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Grzegorz Matysiak


NIEOBECNI (1)

Dariusz Krzemiński


10.2. Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018-2023;


Głosowano w sprawie:

Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018-2023

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (18)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Maciej Żukowski.


WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Zbigniew Kurządkowski, Rafał Wysocki


NIEOBECNI (1)
Dariusz Krzemiński
10.3. Podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków;


Głosowano w sprawie:
podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków;.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (1)
Dariusz Krzemiński
10.4. ustanowienia w gminie Brwinów wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023;Głosowano w sprawie:
ustanowienia w gminie Brwinów wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023;.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)


Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (1)

Dariusz Krzemiński


10.5. przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na rok 2019;
Głosowano w sprawie:
przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na rok 2019;.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)


Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (1)

Dariusz Krzemiński
10.6. zmiany uchwały nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)


Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (1)
Dariusz Krzemiński


10.7. rozpoznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie;

Głosowano w sprawie:
rozpoznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Brwinowie;.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)

Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (1)

Dariusz Krzemiński
10.8 zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025;

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025;.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)


Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


NIEOBECNI (2)

Dariusz Krzemiński, Zbigniew Kurządkowski.
10.9. zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.;Głosowano w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)


Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.

NIEOBECNI (2)
Dariusz Krzemiński, Zbigniew Kurządkowski.
10.10. ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018;

Głosowano w sprawie:
ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018;.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (16)


Adam Adamczyk, Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Małgorzata Jabłońska, Małgorzata Kucharska, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


PRZECIW (1)
Barbara Koralewska


WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Andrzej Guzik, Karol Kühn.


NIEOBECNI (2)

Dariusz Krzemiński, Zbigniew Kurządkowski.
10.11. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów.Głosowano wniosek w sprawie:
wykreślenia z paragrafu 1 ustępu 2 .

Wyniki głosowania
ZA: 2, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (2)

Andrzej Guzik, Lidia Iwoła.


PRZECIW (13)

Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Adam Adamczyk, Małgorzata Jabłońska, Karol Kühn, Paweł Nyc.


NIEOBECNI (2)
Dariusz Krzemiński, Zbigniew Kurządkowski.Głosowano w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (15)

Marta Bartos, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Lidia Iwoła , Małgorzata Jabłońska, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki, Maciej Żukowski.


PRZECIW (1)

Andrzej Guzik


WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Adam Adamczyk, Karol Kühn, Paweł Nyc.


NIEOBECNI (2)

Dariusz Krzemiński, Zbigniew Kurządkowski.

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie