Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 marca 2018 11:31 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1764 ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanej osoby (art.10, ust.1), za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1764 ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanej osoby (art.10, ust.1), za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej.

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

1/ informacji niejawnej,

2/ informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną,

3/ tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,

4/ ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,

b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.

Stosownie do art. 8 ust. 4 ww. ustawy udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP Urzędu Gminy Brwinów następuje poprzez:

1)wywieszanie informacji w gablotach Urzędu Gminy Brwinów,

2)udostępnianie (w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój 004) materiałów dokumentujących posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej w Brwinowie (dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Miejskiej w Brwinowie). Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Rady publikowane jest w BIP Urzędu Gminy Brwinów oraz na stronie: www.brwinow.pl w zakładce „Samorząd”, 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia komisji, sesji,

3)udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek złożony w Urzędzie. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 pokój nr 007, wysłać na adres e-mail: brwinow@brwinow.pl, wysłać drogą elektroniczną na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie