Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 lutego 2018 13:05 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny (KDR) przysługuje: rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka, niezależnie od dochodu.

WNIOSEK do pobrania:

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

KDR wydawana jest każdemu członkowi rodziny:

§ rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,
§ dzieci mogą korzystać z karty do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat,
§ osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności;

Kartę przyznaje burmistrz, prezydent, wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny.
Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się w szczególności:

1)w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy

rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w

pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w

szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej

placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu

dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub

rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w

rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w

dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Od 1 stycznia 2018r. we wzorze wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu pojawił się nowy rodzaj wniosku:

– „wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej). Ten rodzaj wniosku należy zaznaczyć jeśli członek rodziny wielodzietnej posiada już ważną Kartę Dużej Rodziny (na przykład tradycyjną) i chce posiadać tę Kartę również w drugiej formie (na przykład elektroniczną).

Na podany numer telefonu w załączniku (ZKDR-04) do wniosku zostanie wysłana wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do aplikacji mKDR, umożliwiającej korzystanie
z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej a na adres e-mail – numer Karty Dużej Rodziny oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację Google Play dla telefonów działających w systemie Android lub App Store dla telefonów działających w systemie IOS.

Karta jest przyznawana bezpłatnie, wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w kwocie 9,21 zł. ponadto:

Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:
1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Członkowie rodzin wielodzietnych, którzy Kartę Dużej Rodziny otrzymali do 31.12.2017r. w formie tradycyjnej, mogą bezpłatnie złożyć wniosek o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej do 31.12.2019r.

Lista instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom jest dostępna na stronie:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny, można składać w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 3,
w godzinach pracy urzędu:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek: 8.00 – 16.00
środa: 8.00 – 16.00
czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 14.00


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Brwinów

Logowanie